Åtgärder i Mölnlycke centrum, Mölndalsån

Härryda kommun planerar åtgärder för att utjämna och rena det dagvatten (regn- och smältvatten) som leds från Mölnlyckes centrala delar till dricksvattentäkten Rådasjön.

Ansökan om tillstånd att utföra kapacitetsåtgärder i Mölndalsån, Mölnlycke centrum

Härryda kommun har ansökt om att utföra flera åtgärder i Mölndalsån, Mölnlycke centrum. Tillståndsansökan är inlämnad till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, enligt 11 kap. miljöbalken.

Kommunen vill utföra kapacitetsförbättrande åtgärder genom breddning och fördjupning av Mölndalsån i centrala Mölnlycke, anlägga erosionsskydd i ån, anlägga dagvattenledningar i och invid ån, som skadeförebyggande åtgärd under tillståndstiden utföra schaktning inom markområde nedströms Parkbron, anlägga dagvattendammar mellan Säterivägen och ån, anlägga förbiledningskanal genom Kulturhusparken, anlägga spont på södra sidan av ån, anlägga , spontning m.m.


Ansökan

Miljökonsekvensbeskrivning

Kartor

Teknisk beskrivning

Kontakt

Vatten och avfall
Jasna Brcic, Projektledare VA
031-724 88 23
jasna.brcic@harryda.se
Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)
lovisa.gustafsson@harryda.se