Lyssna

Grundvatten

Grundvatten förekommer överallt i marken, i såväl jordlager som berggrund. Det har stor betydelse för både människan och naturen. Kvaliteten på grundvattnet påverkar även ytvatten och våtmarker. Mängden grundvattnet är beroende av nederbörd och markens infiltrationsförmåga, vilket gör att tillgången varierar såväl under året som från år till år.

Miljömål

Det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" definieras enligt riksdagen så här:
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

En viktig del av miljömålet är att skydda grundvattnet som en dricksvattenresurs. Men grundvattnet tjänar inte bara som dricksvatten för oss människor, det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet.

Risker

Många mänskliga aktiviteter hotar grundvattnets kvalitet och mängd. Föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet.

Vattentäkter

Av Härryda kommuns kommunala vattentäkter är täkterna i Rävlanda och Hällingsjö grundvattentäkter. Dessa ligger inom vattenskyddsområden som har föreskrifter med regler för att förhindra föroreningar och för att säkerställa en långsiktigt god vattenkvalitet.

Kommunens vattenskyddsområden.

De flesta som har enskilda vattentäkter tar sitt vatten från grundvattnet. Vanligast är borrade brunnar, men det finns också många grävda brunnar. För privata brunnar finns inga skyddsområden, så det är viktigt att man själv som fastighetsägare funderar över vad som kan påverka ens vattenbrunn och har koll på vattenkvaliteten.