Sjöar och vattendrag

Storån

Storån. Foto: Karin Meyer

Sjöar

Härryda komun har en stor rikedom på skogssjöar. Det finns över 100 sjöar som är större än en hektar och av dessa är 36 större än 10 hektar. De flesta är näringsfattiga sprickdalssjöar, där storlom är en karaktärsart. Hårssjön är ett undantag och klassas som näringsrik. Den är riksintressant för sitt rika fågelliv.

Värdefulla sjöar

Exempel på särskilt värdefulla sjöar är Yxsjön, Skärsjön, Issjöarna, Kärrsjön, Stora Härsjön och Västra Nedsjön.

Vattendrag

Åar slingrar sig genom jordbrukslandskap och raviner. Det finns också många unika småbäckar med rent strömmande vatten. Vattendragen har i likhet med sjöarna påverkats mycket negativt av den tilltagande försurningen.

Värdefulla vattendrag

De största biologiska kvaliteterna finns i Mölndalsån, Storån och Gisslebäcken som alla har värdefulla populationer med öring och flodpärlmussla. Utmed dessa vattendrag finns rika lövskogsmiljöer med forsärla, mindre hackspett och stjärtmes. Under vinterhalvåret är Mölndalsån även ett viktigt område för strömstare.

Kalkning

Vattendragen Mölndalsån och Kungsbackaån (Storån) kalkas. Kalkningen sker för att motverka försurningsskador. Kalkningen sköts av GR enligt kalkplaner som är fastställda av länsstyrelsen.