Till innehållet

Skyddsvärda träd

Grova lövträd är ofta knutna till gårdsmiljöer och är ett resultat av bondens mångsidiga jordbruk. Förr skördades grenarna som vinterfoder åt djuren (man hamlade träden) och på många gårdar fanns också ett vårdträd som skulle bringa tur åt dem som bodde där. Grova lövträd finner man även i vägkanter, alléer, hagmarker och vid kyrkogårdar.

Träd på Råda Säteri. Foto: Anna Sigvardsson

Träd på Råda Säteri. Foto: Anna Sigvardsson

I Härryda kommun finns många skyddsvärda träd. Fler än 1300 har inventerats. När det gäller antal träd så kom eken på första plats därefter ask, bok och lönn. Genom inventeringen har man dels fått koll på antalet träd och var de är belägna i landskapet och dels trädens behov av restaurering. Många grova gamla träd behöver skötselåtgärder som till exempel röjning, återhamling och beskärning för att de inte ska dö i förtid. Genom att identifiera träden finns också möjlighet att skydda enstaka grova lövträd från avverkning.

Hamlade träd

Hamlade träd var vanliga förr då man beskar unga träd för att få vinterfoder till sina djur. Ett träd som hamlas skjuter nya skott och de späda grenarna kunde skördas och sparas till vintern. Hamlade träd kan bli mycket gamla.

Svårspridda arter får en chans

Gamla träd är betydelsefulla för många växter och djur. Fler än 1000 arter är knutna till gamla grova ekar till exempel. Vissa djur som fåglar och däggdjur har lätt att förflytta sig. Men det finns många andra organismer som har svårt att sprida sig. För dessa arter erbjuder de gamla träden en långsiktig livsmiljö vilket gör att chanserna ökar betydligt för att de ska kunna föröka sig och spridas.

Många olika livsmiljöer

En gammal ek har många olika mikromiljöer som till exempel håligheter, olika stadier av död ved, den levande veden, trädkronan med löv och ollon, den solbelysta stammen med skrevor och sprickor och den skuggade sidan av stammen. I håligheter i trädet bildas så kallad mulm. Detta är sågspånsliknande rester efter gnag, spillning, fågelbon med mera. I mulmen lever många sällsynta insekter. Det är främst lavar, svampar och insekter som utnyttjar eken som livsmiljö men också fåglar. Många arter ställer väldigt specifika krav på sin livsmiljö och de grova träden erbjuder lämpliga miljöer för både hotade och sällsynta arter.

Om inventeringen

Under 2007 och 2008 har 1388 stycken skyddsvärda träd inventerats i Härryda kommun. Med skyddsvärda träd menas grova träd över 250 cm i omkrets, hamlade träd och hålträd. Inventeringen genomfördes på privat och kommunal mark. En rapport har sammanställts och träddata har tillgängliggjorts i kommunens digitala karta. Informationsbladet "Turen att ha ett gammalt träd?" har skickats till alla fastighetsägare där grova lövträd inventerats.

Inventeringen var ett lokalt naturvårdsprojekt och har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.

Skyddsvärda träd och träd med art som kan omfattas av Artskyddsförordningen

En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd eller träd där art som omfattas av Artskyddsförordningen kan tänkas ha sin livsmiljö såsom t.ex. fladdermöss, fåglar, lavar och mossor.

Anmälan om samråd gäller om åtgärden inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, eller att marken omfattas av Natura 2000 område.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-06