Till innehållet

Nedtagning av träd

Alla träd är viktiga för växt- och djurliv och ger karaktär åt den omgivande miljön. Träd i och nära tätorter fungerar som gröna lungor, avkoppling och återhämtning. Kommunen är generellt sett mycket restriktiv med att fälla friska träd på kommunal mark.

En dunge med lövträd. Ett träd lutar på ett oroväckande sätt.

Foto: Adhara, Mostphotos

Skäl för att ta bort träd

Även om kommunen är restriktiv med nedtagning av träd finns tillfällen då åtgärder är nödvändiga och inte kan vänta. Orsaker till nedtagning av träd kan vara:

  • risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare
  • så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning
  • gynna omgivande träds utveckling om det aktuella trädet gallras bort
  • föryngra beståndet av träd
  • riskfylld närhet till ledningsgator eller järnvägar.

Om Härryda kommun fäller träd på kommunal mark sker det vanligtvis under vintersäsong. Men träd på kommunal mark som kan orsaka en akut fara tar kommunen ner så fort som möjligt, det vill säga när som helst under året.

Om du ser ett sjukt, dött eller skadat träd på kommunal mark som riskerar att skada person eller egendom, anmäl det i första hand via kommunens felanmälan eller via kommunens kontaktcenter.
Felanmälan
Kontaktcenter: 031-724 61 00

Att ett träd skuggar, påverkar utsikten, fäller löv, barr eller frön på privat mark eller stör paraboler eller annan teknisk utrustning är inte ett tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunal mark.

Om du önskar ta ner ett träd som står på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd för det. Härryda kommun beslutar därefter om du får tillstånd att mot egen bekostnad ta ner trädet.

Du måste ha dina grannars godkännande för att en ansökan om trädfällning ska vara giltig.

Beviljat tillstånd gäller under tre månader från den dag Härryda kommuns trafikverksamhet undertecknar tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om fällningen av träd/träden inte har gjorts under den tid som tillståndet gäller.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarandesom är ett brott.
Ansökan om trädfällning Länk till annan webbplats.

1§ Beviljat tillstånd gäller under tre månader från den dag Härryda kommuns trafikverksamhet (kommunen) undertecknar tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om fällningen av träd/träden inte har vidtagits under den tid som tillståndet gäller.

2§ Sökande åtar sig att informera grannar om när åtgärden påbörjas.

3§ Åtgärden ska utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet.

4§ Sökande förbinder sig att uppdra åt ett företag med meriterad trädfällning att utföra uppdraget. Företaget ska ha F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Åtgärden utförs på sökandes bekostnad.

5§ Åtgärden utförs på sökandes ansvar och risk. Sökande svarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen ska hållas skades­lös.

6§ Sökande ansvarar för att åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad inom den tid som tillståndet gäller enligt 1 §. När åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad över­lämnar sökanden fotografier till kommunen som visar att samtliga åtgärder är vidtagna.

7§ Om städning och borttransport inte utförs och fotografier inte över­lämnas enligt 6 § förbehåller sig kommunen rätten att vid vite ta ut 5 000 kronor per träd enligt tillståndet, och därefter 5 000 kronor per påbörjad kalendermånad till dess fotografier överlämnas till kommunen som visar att åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad.

Står trädet på ett område där det är förbjudet att fälla träd ska en ansökan om marklov lämnas in och godkännas av bygglovsenheten.
Ansök om marklov (via e-tjänsten för Söka bygglov och andra åtgärder) Länk till annan webbplats.

Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler. Du ska göra en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd. Det gäller också trädarter som omfattas av Artskyddsförordningen och som kan tänkas ha sin livsmiljö såsom t.ex. fladdermöss, fåglar, lavar och mossor.

Anmälan om samråd gäller om åtgärden inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, eller att marken omfattas av Natura 2000-område.
Skyddsvärda träd
Länsstyrelsen,anmälan om ingrepp i naturmiljön Länk till annan webbplats.

Kontakt

Trafikverksamheten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-17