Nedtagning av träd på kommunal mark

Alla våra träd har positiva värden och ger karaktär åt den omgivande miljön. Träden är viktiga både för växt- och djurlivet. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor och har ett stort rekreativt värde. Kommunen är därför generellt sett mycket restriktiv med att fälla friska träd.

Skadade och farliga träd

Om Härryda kommun fäller träd på kommunal mark görs detta vanligtvis under vintersäsong. Träd på kommunal mark som kan orsaka en akut fara tar kommunen ner så fort som möjligt, när som helst under året.

Om du ser ett sjukt, dött eller skadat träd på kommunal mark som riskerar att skada person eller egendom, anmäl det i första hand via kommunens felanmälan eller via kommunens kontaktcenter.
Kommunens felanmälan

Kontaktcenter
031-724 61 00

Att ett träd skuggar, påverkar utsikten, fäller löv, barr eller frön på privat mark eller stör paraboler eller annan teknisk utrustning är inte ett tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunal mark.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande. Om du önskar ta ner ett träd som står på kommunal mark behöver du därför ansöka om tillstånd för det. Härryda kommun beslutar därefter om du får tillstånd att mot egen bekostnad ta ner trädet.

Om det finns grannar som berörs av en trädfällning behöver du deras godkännande för att din ansökan ska vara giltig.

Beviljat tillstånd gäller under tre månader från den dag Härryda kommuns trafikverksamhet undertecknar tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om fällningen av träd/träden inte har vidtagits under den tid som tillståndet gäller.
Ansökan om trädfällning via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Villkor vid beviljat tillstånd om trädfällning

1§ Beviljat tillstånd gäller under tre månader från den dag Härryda kommuns trafikverksamhet (kommunen) undertecknar tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om fällningen av träd/träden inte har vidtagits under den tid som tillståndet gäller.

2§ Sökande åtar sig att informera grannar om när åtgärden påbörjas.

3§ Åtgärden ska utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet.

4§ Sökande förbinder sig att uppdra åt ett företag med meriterad trädfällning att utföra uppdraget. Företaget ska ha F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Åtgärden utförs på sökandes bekostnad.

5§ Åtgärden utförs på sökandes ansvar och risk. Sökande svarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen ska hållas skades­lös.

6§ Sökande ansvarar för att åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad inom den tid som tillståndet gäller enligt 1 §. När åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad över­lämnar sökanden fotografier till kommunen som visar att samtliga åtgärder är vidtagna.

7§ Om städning och borttransport inte utförs och fotografier inte över­lämnas enligt 6 § förbehåller sig kommunen rätten att vid vite ta ut 5 000 kronor per träd enligt tillståndet, och därefter 5 000 kronor per påbörjad kalendermånad till dess fotografier överlämnas till kommunen som visar att åtgärden är avslutad, virket borttransporterat och platsen städad.

Generella kriterier för nedtagning av träd

Även om kommunen är restriktiv gällande nedtagning av träd finns tillfällen då åtgärder är nödvändiga. Anledningar till nedtagning av träd kan vara att det:

  • utgör risk/fara för allmänhet eller fastighetsägare
  • har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning
  • gallras för att gynna omgivande träds utveckling
  • tas bort för att föryngra beståndet
  • står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Trädfällningsförbud och skyddsvärda träd

Står trädet på område med trädfällningsförbud ska ansökan om marklov lämnas in och godkännas av bygglovsenheten.
Ansökan om marklov

Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler. En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd eller träd där art som omfattas av Artskyddsförordningen kan tänkas ha sin livsmiljö såsom t.ex. fladdermöss, fåglar, lavar och mossor. Anmälan om samråd gäller om åtgärden inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, eller att marken omfattas av Natura 2000 område.
Skyddsvärda träd
Information samt anmälan om samråd via e-tjänst