Lyssna

Fågelinventering

Atlasinventering. Omslagsfoto: Erik Edvardsson

Omslagsfoto: Erik Edvardsson

Göteborgs ornitologiska förening har genomfört en inventering i Härryda kommun. Huvudsyftet var att konstatera häckning av olika fågelarter.  

Atlasinventering 

En inventering av häckande fåglar har genomförts av GOF, Göteborgs Ornitologiska Förening i Härryda kommun under åren 2005-2007. Den började på prov under 2004. Inventeringen har också gjorts i Göteborg samt övriga kranskommuner och den har resulterat i en gedigen Fågelatlas. Resultatet finns också samlat i Artportalens digitala rapportsystem "Svalan".

Syftet med inventeringen

Huvudsyftet med en atlasinventering är att konstatera häckning (reproduktion) av olika fågelarter. Med hjälp av 20 väldefinierade kriterier har varje fågelarts förekomst inom en ruta på 5 ggr 5 km noterats. Härryda-området motsvarar 18 sådana rutor. Bland annat har man gjort iakttagelser gällande sång, parning, ruvning, ungar i bo och utifrån detta noterat möjlig, trolig eller säkerställd häckning. En rikstäckande inventering av alla fågelarter i Sverige gjordes mellan 1973 och 1984. Med denna senaste inventering finns möjligheten att se förändringar t ex gällande en fågelarts utbredning mellan nu och då.
                                                               

Intressanta arter i Härryda kommun ur Fågelatlasen

Hör nattskärran spela en sommarnatt vid Rambo mosse!

Nattskärran trivs i en varierad natur med både gles tallskog, hällmarker och mossmark. Både hannen och honan är väl kamouflerade. Vintern tillbringar den i Afrika. Under 1900-talet har arten minskat kraftigt i Sverige bland annat på grund av ökad utbredning av granskog på bekostnad av tall- och lövskog.

Så här ser nattskärran ut länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lyssna på en spelande nattskärra länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kost & logi för den mindre hackspetten                      

Den mindre hackspetten är Europas minsta hackspett och är i storlek som en gråsparv. Den trivs i gammal lövskog och är beroende av död ved för att kunna skaffa mat och bostad. Död ved kan vara både döda och döende träd, omkullfallna träd eller höga stubbar. Den döda veden är trots namnet ofta full av liv till exempel insektslarver och mjuk så att det går lätt för hackspetten att hacka bohål.    
 
Läs mer om och lyssna på den mindre hackspetten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår största hönsfågel

Tjädern är vår största hönsfågel och den trivs i äldre barrskogsområden. Allra bäst trivs den i högstammig hedtallskog gärna med inslag av lövträd, små myrar och kärr. Favoritfödan utgörs av tallbarr. Tidiga morgnar på våren samlas både hönor och tuppar på speciella spelplatser och då kan man få se den spektakulära leken där tupparna visar upp sig. Tjädern har minskat i antal och det hänger troligtvis samman med det moderna skogsbruket som bland annat inneburit att skogslandskapet har delats upp (fragmenterats) och att gamla spelplatser försvunnit.

Finansiering

Fågelinventeringen är ett lokalt naturvårdsprojekt och har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.

Kontakt

Beställning av Fågelatlas

Göteborgs Ornitologiska förening
gof@gof.nu