Lyssna

Genomförda naturvårdsprojekt

Ekeliden, Rådasjöns naturreservat Foto: Karin Meyer
Genom åren har det blivit en hel del olika naturvårdsprojekt.
Hasselmusinventering

Vi har tagit hjälp av en konsult för att kartlägga (inventera) hasselmus i Härryda kommun. Utifrån resultatet om var hasselmöss bor har vi skrivit en rapport och tagit fram ett kartskikt som visar var någonstans hasselmusen lever. Totalt hittades 10 lokaler i Härryda kommun.

Rapport hasselmusinventering i Härryda kommunPDF

Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen GR - kunskapsspridning

Ekosystemtjänster är ett ord för det som naturen gör för oss människor, ofta helt ”automatiskt”. Projektet ska göra så att fler människor vet på vilket sätt ekosystemtjänster bidrar till vår miljö, både här i Härryda kommun, i resten av Göteborgsregionen och i kommuner som ligger nära Göteborgsregionen.

När fler blir medvetna om ekosystemtjänster, kan vi tillsammans bli bättre på att utveckla och stärka ekosystemtjänster när vi arbetar med samhällsutveckling.

Inom projektet har seminarier och workshopar för tjänstemän genomförts. En föreläsning om ekosystemtjänster hölls för kommunstyrelsen i Härryda kommun i augusti 2019. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samordnade projektet som avslutades våren 2020.


Barnens naturstig i Wendelsbergsparken

Under 2012 invigdes barnens naturstig. Den består av två slingor. Den ena är 500 meter och den andra är 300 meter.
Barnens naturstig, broschyrPDF
Barnens naturstig 

Fladdermusinventering

En fladdermusinventering är gjord i hela kommunen. Inventering genomfördes i Lerums och Härryda kommun under högsommarperioden 2012 och 2013. 23 större naturområden inventerade i Härryda kommun och nio olika fladdermusarter hittades. Nu finns 10 olika arter noterade i kommunen. Artrikaste platserna var herrgårdsmiljöerna kring Mölnlycke.
Inventeringsrapport HärrydaPDF
Inventeringsrapport LerumPDF 
Fladdermöss

Igångsättning inför bildande av Rådasjöns naturreservat

Naturreservatet bildades 2004 och är 351 hektar stort. Informationsmaterial har tagits fram och marker har restaurerats bland annat genom röjning av sly.
Restaureringsbilder

Grön plan för tätorterna

En inventeringsrapport sammanställdes 2007 för alla grönytor inom kommunens sex tätorter, Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Inventeringen har sedan legat till grund för Grön plan. Grön plan antogs politiskt 2012.
Grön planPDF

Gallhålans naturreservat

En broschyr som beskriver områdets natur- och kulturvärden har tagits fram.
Broschyr Gallhålans naturreservatPDF

Storåns dalgång, Natur- och kulturinventering

En natur- och kulturinventering har genomförts och resulterat i två rapporter. Dessutom har vissa restaureringsåtgärder genomförts och en informationsbroschyr tagits fram.
Storåns dalgång
Storåns dalgång, utdrag ur naturguidenPDF

Naturvårdsplan

Befintligt kunskapsunderlag i form av tidigare naturinventeringar har sammanställts och nya naturinventeringar har genomförts. En naturdatabas finns. Naturvårdsplanen antogs politiskt 2012.
NaturvårdsplanPDF

Uppdaterad naturdatabas

En naturdatabas är ett register där vi bland annat listar natur i kommunen som är värd att skydda.

I det här projektet utvecklade vi vår naturdatabas. Delar av Härryda kommuns naturdatabas tillgängligjordes via Härrydakartan på kommunens webbplats. Medarbetare i kommunen fick kompetensutveckling om naturdatabasen. Medlemmar i lokala ideella föreningar bjöds in till en kunskapsträff om naturdatabasen.
Länk till Härrydakartan

Wendelsberg

En skötselplan för Wendelsbergsparken har tagits fram och parken samt fyra av åtta dammar har restaurerats. Inför restaureringen inventerades djurlivet i parkens dammar. Dessutom placeras nya bänkar och informationstavlor i området och en broschyr tas fram. Allt för att göra området än mer attraktivt för besökare.
Wendelsbergsparken
Wendelsberg, utdrag ur naturguidePDF

Fågelinventering "Atlasinventering"

En inventering av häckande fåglar i Härryda kommun har genomförts av GOF Göteborgs Ornitologiska Förening. Resultatet presenteras i en gedigen bok, en Fågelatlas.
Fågelatlas

Guide till naturen — smultronställen

Naturguiden fångar 20 av våra trevliga utflyktsmål i ord och bild. Tanken med broschyren är att inspirera till upplevelser och sprida kunskap om vilken fantastisk natur vi har. Den skickas till samtliga hushåll i september 2010.
Guide till naturen i Härryda kommun PDF

Grova träd — inventering

Nästan 1400 grova träd har inventerats på privat och kommunal mark.
Inventering av skyddsvärda trädPDF

Ridstig i Tahult

En ridstig i Tahult har anlagts.
Ridstig i Tahult

Fågelholkar

Elever i år fem från Vällsjöskolan, Säteriskolan, Furuhällsskolan, Lunnaskolan och Hällingsjö skola har tillsammans med en ornitolog byggt fågelholkar.
Fågelholkar

Rambo mosse — Hårssjöområdet, Natur- och kulturvärdesinventering

Naturskyddsföreningen i Härryda har inventerat natur- och kulturvärden i området och sammanställde en rapport 2009.