Kontakt
Lyssna

Lokala naturvårdsprojekt

Härryda kommun arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Nässelfjäril

Nässelfjäril

Ansökan om bidrag

Lokala naturvårdsprojekt brukar kallas LONA-projekt. Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Både kommunen och föreningar kan driva projekt.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Länsstyrelsen behöver ha in ansökningar om projektpengar senast den 1 december varje år.

Om du har en bra projektidé - kontakta gärna miljösamordnaren i god tid! Under rubriken kontakt hittar du kontaktuppgifter.

Längre ner på den här sidan kan du läsa sammanfattningar av naturvårdsprojekt som håller på just nu i Härryda.

På sidan LONA-projekt från 2018 berättar kommunekologen Emma Nevander lite mer om de tre projekt som länsstyrelsen har beviljat pengar för 2018.

På en grönfärgad karta över Sverige finns en röd cirkel med texten LONA. LO och NA är de två första bokstäverna i orden Lokala Naturvårdssatsningen.

LONA står för lokala naturvårdsprojekt. Reglerna kring projekten är att:

  • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som kommuner ska få pengar till.
  • Naturvårdsverket betalar hälften och en kommun betalar själv hälften av kostnaden för varje projekt.

Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen GR - kunskapsspridning

Ekosystemtjänster är ett ord för det som naturen gör för oss människor, ofta helt ”automatiskt”.

Några exempel på ekosystemtjänster är att:

  • växter renar luft
  • buskar dämpar buller
  • bin pollinerar grödor
  • vår hälsa påverkas positivt av att vi är ute i naturen
  • gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar
  • maskar och bakterier gör så att jord blir mer bördig och näringsrik

Projektet ska göra så att fler människor vet på vilket sätt ekosystemtjänster bidrar till vår miljö, både här i Härryda kommun, i resten av Göteborgsregionen och i kommuner som ligger nära Göteborgsregionen.

När fler blir medvetna om ekosystemtjänster, kan vi tillsammans bli bättre på att utveckla och stärka ekosystemtjänster när vi arbetar med samhällsutveckling.

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samordnar projektet som håller på till hösten 2019.

Inventering i Yxsjö-Skärsjöområdet

Göteborgs ornitologiska förening driver projektet som till stor del handlar om att kartlägga (inventera) olika arter och också om att kontrollera uppsatta fågelholkar i området.
Kartläggningarna handlar bland annat om

  • fåglar allmänt och lite extra fokus på fågelarten nattskärra
  • nattflyn och/eller dagfjärilar

Projektet i Yxsjö-Skärsjöområdet håller på till och med vintern 2019. Kartläggningarna kommer att ställas samman i en rapport.

Inventering av hasselmus

Vi tar hjälp av en konsult för att kartlägga (inventera) hasselmus i Härryda kommun. Utifrån resultatet om var hasselmöss bor ska kommunen skriva en rapport och ta fram ett kartskikt som visar var någonstans hasselmusen lever.

Vi kommer att anordna en hasselmus-exkursion (vandring/utflykt) för allmänheten i samband med den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen) i slutet av augusti under något av projektåren.

Projektet med att kartlägga hasselmus håller på till 2020.

Fokus Pixbo dammar

I det här projektet ska vi ta fram en plan för hur vi ska sköta och ta hand om Pixbo dammar och naturen runtomkring dammarna.

Vi ska göra området lite mer inbjudande och intressant som utflyktsmål genom att sätta upp informationstavlor där besökare kan läsa om naturen och om områdets kultur och historia. Vi ska sätta ut bord och bänkar så att besökare kan sitta och fika eller bara titta på utsikten.

Vi kommer att anordna en aktivitet för allmänheten. Det blir i samband med den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen) i slutet av augusti under något av projektåren.

Projektet Fokus Pixbo dammar håller på till 2020.

Uppdatering av naturvårdsplan för Härryda kommun

Vi ska uppdatera naturvårdsplanen som gjordes 2012. Samtidigt gör vi en kontroll av gränser och naturvärden. Vi kommer att gå ut i vissa områden och göra fältbesök.

En mer aktuell naturvårdsplan ska hjälpa oss när vi börjar arbeta med en ny översiktsplan för Härryda kommun senare under 2018.

Projektet med att uppdatera naturvårdsplanen håller på till 2020.