Lokala naturvårdsprojekt

Härryda kommun arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt.

Nässelfjäril

Nässelfjäril

Ansökan om bidrag

Lokala naturvårdsprojekt brukar kallas LONA-projekt. Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Både kommunen och föreningar kan driva projekt.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Länsstyrelsen behöver ha in ansökningar om projektpengar senast den 1 december varje år.

Om du har en bra projektidé - kontakta gärna kommunekologen i god tid! Under rubriken kontakt hittar du kontaktuppgifter.

Längre ner på den här sidan kan du läsa sammanfattningar av naturvårdsprojekt som håller på just nu i Härryda.

På en grönfärgad karta över Sverige finns en röd cirkel med texten LONA. LO och NA är de två första bokstäverna i orden Lokala Naturvårdssatsningen.

LONA står för lokala naturvårdsprojekt. Reglerna kring projekten är att:

  • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som kommuner ska få pengar till.
  • Naturvårdsverket betalar hälften och en kommun betalar själv hälften av kostnaden för varje projekt.

 

Pågående LONA projekt

Friluftsslinga Storåns dalgång

Föreningar och samfällighet i Rävlanda driver projektet. Bron över Storån vid Apelnäs har restaureras och en 5 km vandringsslinga markerats. Projektet pågick 2020-2021.

Inventering av flodpärlmussla

Inventering av flodpärlmussla i Mölndalsån.

Härryda kommun inventerar tillsammans med Sportfiskarna flodpärlmussla och andra sötvattensmusslor i Härryda kommun. Projektet pågår 2021.

Ekosystemtjänstanalys Landvetter centrum

En ekosystemtjänstanalys tas fram för Landvetter centrum som en del av stadsbyggnadsstudien. I analysen tittar man på vilka tex på vilka värden för biologisk mångfald, sociala interaktioner, skydd mot extremväder som bör skyddas, stärkas eller skapas och vilka som kan skippas.

Aktuellt: Arbetet pågår under vår och sommar 2021.

Tidigare har en liknande analys tagits fram för Mölnlycke centrum.

Fokus Pixbo dammar

I det här projektet har vi tagit fram en plan för hur vi ska sköta och ta hand om Pixbo dammar och naturen runtomkring dammarna.

Vi ska göra området lite mer inbjudande och intressant som utflyktsmål genom att sätta upp informationstavlor där besökare kan läsa om naturen och om områdets kultur och historia. Vi ska sätta ut bord och bänkar så att besökare kan sitta och fika eller bara titta på utsikten.

Vi kommer att anordna en aktivitet för allmänheten. Det blir i samband med den lokala naturvårdens dag (LONA-dagen) i slutet av augusti under något av projektåren.

Projektet Fokus Pixbo dammar håller på till 2022.

Uppdatering av naturvårdsplan för Härryda kommun

Vi ska uppdatera naturvårdsplanen som gjordes 2012. Samtidigt gör vi en kontroll av gränser och naturvärden. Vi kommer att gå ut i vissa områden och göra fältbesök under 2020. I projektet gör vi även en kartläggning av generellt biotopskydd.

En mer aktuell naturvårdsplan ska hjälpa oss när vi börjar arbeta med en ny översiktsplan för Härryda kommun som pågrå parallellt.

Projektet med att uppdatera naturvårdsplanen håller på till 2023.
Rapport generella biotopskydd i Härryda kommun Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fokus Wolffs kulle

Wolffs kulle är en grön oas intill Mölnlycke centrum. Området är kuperat och lite svårtillgängligt. Området kommer att få en större betydelse som närströvområde i och med att Mölnlycke förtätas och antalet invånare ökar. Kommunen avser med projektet ta fram en skötselplan för hur naturvärden kan bevaras och stärkas samt hur tillgängligheten i området kan ökas i form av röjd stig, tydliga entrépunkter, informationstavla och sittmöjligheter för fika eller vila.

Bekämpa parkslide med betande, bökande djur

Den invasiva växten parkslide har fått fäste i vår kommun. I projektet ska vi bekämpa parkslide med hjälp av grisar samt dokumentera i text och bild för att utvärdera om metoden är bra för just parkslide. Bekämpning sker på två platser och frivilliga närboende involveras.