Lyssna

Kommunens skog

Kommunen äger nästan 2000 hektar skog. En stor del ligger tätortsnära och sköts utifrån sina naturvärden och strövområden.

Miljömärkning

Sedan 2003 finns en grön skogsbruksplan som kvalitetssäkrades genom FSC- och PEFC-certifiering 2005. Skogsbruksplanen uppdaterades och reviderades under 2015.

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council® och ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC

Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Skötselplaner

Naturområdenas specifika naturvärden förvaltas och utvecklas enligt skötselplaner. Skötselplaner finns för Rådasjöns och Gallhålans naturreservat, Wendelsbergs friluftsområde och Pixbo dammar.

Skogen sköts av Skogssällskapet på uppdrag av kommunen. Skogslaget knutet till arbetsmarknadsenheten hjälper till att sköta kommunens tätortsnära naturmark, främst i form av röjning.

Kontakt

Emma Nevander, 
kommunekolog     
031-724 62 53
kommunekolog@harryda.se

Teresia Engbom
projektledare - drift
031-724 87 35
trafik@harryda.se

Johan Gustafsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 88 15
markochexploatering@harryda.se