Till innehållet

Invasiva växtarter

Det finns främmande växter som kan orsaka problem för biologisk mångfald och människors hälsa. Här finns exempel på främmande (invasiva) växter som ställer till problem. Hjälp oss att förhindra att arterna sprider sig.

Ett stort buskage av jättebalsamin med rosa blomsterstänglar.

Stort buskage av jättebalsamin, en invasiv växtart. Foto: Lennberg22, Mostphotos

Många invasiva arter skapar problem

Främmande invasiva arter är växter eller djur som inte naturligt hör hemma i ett område och som tar över den nya platsen eftersom de saknar naturliga fiender där. Det är lite som att de invaderar det nya området.

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan de ha stor negativ påverkan på naturen, den biologiska mångfalden, människors hälsa, fastigheter och anläggningar.

Upptäcka och rapportera invasiva arter

Du kan bidra på olika sätt för att få bort eller hålla nere bestånd av invasiva arter.

  1. Klicka på de fyra bilderna på vanliga invasiva arter och läs om hur de ska rapporteras och bekämpas.
  2. Rapportera i webbformulär med kartposition och foto till naturvårdsmyndigheter om du har sett invasiva arter i naturen.
    Rapportera till ArtDatabanken Länk till annan webbplats.
    (exempelvis parkslide, jätteloka och jättebalsamin)
    Kommunen kan vid behov söka inrapporterade uppgifter om var det finns invasiva arter i ArtDatabanken.

Så hanterar du växtavfall

Mindre mängder växtavfall från invasiva främmande växtarter kan läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Ej i komposten!

Större mängder växtavfall från invasiva främmande arter förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du lämnar på Bråta återvinningscentral (ÅVC). Kontakta personalen på plats.

Det är under hantering och transport som risken för spridning av invasiva främmande arter är störst. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att inte odla eller sprida invasiva arter. De växter som du tar bort på din mark måste du köra till återvinningscentralen i förslutna säckar. Allt trädgårdsavfall är förbjudet att kasta på kommunens mark.
Naturvårdsverkets vägledning Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar på allmänna platser

Om kommunen får reda på att en art som finns på EU-förteckningen över främmande invasiva arter, växer på kommunal mark är kommunen skyldig att bekämpa den. Det gäller arterna:

Frivilligt att bekämpa parkslide

Parkslide finns inte med i EU-förteckningen över växer som måste bekämpas. Bekämpning bygger alltså på frivilliga åtaganden och gäller såväl kommunal som privata markägare. Tidigare har kommunen prövat olika metoder för att bekämpa parkslide på kommunal mark. Dessa metoder kommer fortsätta att utvärderas. Idag utför kommunen ingen aktiv bekämpning av parkslide men kartläggning sker på den mark som kommunen förvaltar.

Förekomsten av invasiva arter på allmänna platser är ofta följden av att växterna spridit sig från privata trädgårdar och dumpade högar med växtrens.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04