Naturvård

Fjäril

Foto: Karin Meyer

Naturvårdsplanens syfte är att lyfta fram naturvårdens intressen i den kommunala planeringen. Det sker dels genom mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete, dels genom ett aktuellt kunskapsunderlag för värdefulla naturområden.

Naturvårdsplanen ska

  • utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för fysisk planering, både i översiktsplanering, detaljplaneläggning samt i andra beslut och ärenden.
  • utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för bedömning av åtgärder, skydd och skötsel av värdefulla naturområden i kommunen.
  • redovisa mål och riktlinjer för skydd av naturvärdena.
  • vara underlag för prioriteringar och naturvårdsarbete.
  • bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden hos politiker och tjänstemän, men även hos allmänheten.

Naturvårdsplanen antogs 2012 i samband med den nya översiktsplanen. Under 2020-2022 pågår arbete med att uppdatera naturvårdsplanen. Det innebär inventeringar av naturområden och uppdatering av rapporten. Uppdateringen medfinansieras av LONA genom Naturvårdsverket.

Naturvårdsplan Pdf, 63.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktsplan