Lyssna

Risbohult

I naturreservatet Risbohult några kilometer väster om Hindås, finns en kanjon — Kvarnberget. En brant stig och trappor leder till dess botten, där Mölndalsån skurit sin väg genom berget. Här finns också rester från en 1600-tals kvarn.

Risbohult - kvarnberget

Entrén till Risbohults naturreservat

Kvarnberget

Kvarnberget är en del av naturreservatet Risbohult. Det är en djup kanjon med branta bergsväggar, där Mölndalsån bildar små forsar. Här dämde man upp vattnet i en damm så att kraften kunde driva såg- och kvarnverksamhet. En kvarnruin samt rester efter fördämningar från 1600-talet finns ännu kvar.

Sumpskog

I sumpskogen växer flera växt- och djurarter som under de senaste årtiondena blivit allt färre. Här finns värdefull moss- och lavflora med sällsynta arter som skuggmossa, dunmossa, hållav och kattfotslav. Även den atlantiska hållaven, som man tidigare trott var utdöd i Sverige, finns i Risbohult.
Övervintrande strömstare och häckande forsärla finns längs Mölndalsån.

Väg för kotrafik

Risbohult omnämns första gången i en jordebok från 1584. Kulturlandskapet vid Risbohult är mycket värdefullt. Från gården Risbohult längs kanten av naturreservatet löper en stenmur som antagligen är del av en gammal fägata. En fägata var en inhägnad väg från ladugården till skogsbeten, som höll korna utanför åkrar och odlingar. Vid gården finns många fina lövträd.

Så hittar du dit

Ta buss till Risbohults såg. Gå cirka 150 meter österut.

Kontakt

Emma Nevander, 
Kommunekolog
031-724 62 53
kommunekolog@harryda.se

Logotyp Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Risbohults naturreservat finns med i tillgänglighetsdatabasen.