Rådasjöns naturreservat

Njut av vitsippor i ädellövskogen, härliga bad eller en skön skridskotur på Rådasjön.

Rådasjön promenad

Naturstigen på Labbera är två kilometer lång. Foto: A. Sigvardsson

Beskrivning av naturreservatet

Rådasjöns naturreservat består, förutom av själva sjön, av omgivande landmiljöer med strandskogar, öppna betesmarker och ädellövskogar med framförallt ek. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. I naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper som numera har liten utbredning i Sverige. Rådasjöns naturreservat är 351 hektar och ligger i nära anslutning till tätorterna Mölnlycke och Mölndal.

Syftet med reservatet

Syftet är att bevara och utveckla områdets biologiska värden i form av helhetsmiljön kring Rådasjön samt dess värdefulla landskapstyper, rödlistade och sällsynta arter. Den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön kring Rådasjön och Råda säteri ska bevaras, och även områdets stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Rådasjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter eller utan kommunens tillstånd samla in träd- och vedlevande lavar mossor och svampar,
 • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på för ändamålet av kommunen iordningställda platser,
 • framföra motordrivet landfordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål anvisad väg eller i hage avsedd för  hästbete,
 • cykla annat än på för ändamålet anvisad väg,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • framföra motordriven farkost på vattnet i en hastighet över 7 knop.

Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Naturstig med naturfrågor

Med utgångspunkt från Råda säteri finns goda möjligheter till promenad, motion, naturupplevelser och rekreation. Den två kilometer långa naturstigen på halvön Labbera, har skyltar som berättar om naturen du passerar. Du får också veta mer om det som finns på halvöns topp. Utmed naturstigen finns naturfrågor att lösa.

Målgruppen för Naturfrågan Mölnlycke är i första hand barn och ungdomar i åldern 8-15 år, men det har visat sig att både äldre och yngre blir inspirerade att lära sig mer om naturen. Använd gärna frågorna som en del i undervisningen i skolan eller för, dig som är turist, att utmana varandra under ett besök vid Råda säteri.

Naturfrågan är resultat av ett Leaderprojekt inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygds­utveckling.

Rådasjön app

Naturfrågan Mölnlycke. Foto: A Sigvardsson.

Rådasjön runt

Runt Rådasjön finns en 12 kilometer lång markerad slinga. Den största delen av sträckan är på grusade naturstigar genom lövskog nära sjön. Vissa delsträckor är på asfalterad gång och cykelväg eller genom bostadsområde. Vid bl a Råda säteri finns startskylt med en översiktskarta. I foldern för naturreservatet Pdf, 745 kB, öppnas i nytt fönster. ser du hur slingan går.

Rådasjön runt är resultat av ett Leaderprojekt inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Rådasjön runt

Rådasjön runt är markerad med vägvisningsstolpar. Foto: K Meyer