Till innehållet

Wendelsberg - park och friluftsområde

Wendelsberg är inte bara en park med historiska anor. Det är ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde och naturreservat i Mölnlycke. Ta en avkopplande promenad, motionera, spela discgolf, grilla eller förundras över djurlivet i dammarna och jättegrytorna i berget.

Upplev Wendelsberg

Stort utbud av aktiviteter

Friluftsområdet är cirka 60 hektar stort. Mellan åren 2020-2022 grusades gångstigarna mot stora utsikten och ner mot de nya bostadsområdena Bråta ängar och Wendelstrand. Det anlades discgolfbana och utegym. Två grillplatser rustades upp och det byggdes ett vindskydd. Upprustningen möjliggjordes av EU:s landsbygdsprogram LEADER och samarbete mellan två byggföretag och lokala frilufts- och idrottsföreningar.

Illustrerad karta med innehållsförteckning över Wendelsbergsparken med tillhörande friluftsområde.

Karta med innehållsförteckning över Wendelsbergsparken med tillhörande friluftsområde.

Skogsleken

Skogsleken är en annorlunda lekplats där alla lekredskap är gjorda av trä. Skogsleken utmanar och inspirerar barn att leka i skogen. Endast fantasin, modet och den fysiska mognaden begränsar hur barnen kan använda de olika lekredskapen.

Samtliga lekredskap är i massivt trä återvunnet från kommunen. Du hittar Skogsleken längs elljusspåret väster om Stortjärn. Skogsleken är ett samarbete mellan Göteborgs insjörike och Härryda kommun.

Barnens naturstig

Barnens naturstig

Foto: Emma Andersson

Under 2012 invigdes barnens naturstig. Den består av två slingor - 500 meter och 300 meter långa. Båda slingorna går runt dammarna i parkens västra del ovanför folkhögskolans huvudbyggnad.

Utmed naturstigen finns vägvisningsskyltar med barnens teckningar, informationstavlor och två träskulpturer.

Den ena träskulpturen är en kattuggla som barnen har döpt till Ugglis. Den andra föreställer en vattensalamander, utformad som en två meter lång bänk.

Park med romantisk prägel

Wendelsbergsparken - den del av området som är anlagd park närmast Wendelsbergs folkhögskola, skapades i mitten av 1800-talet. I parken planterades för den tiden exotiska trädslag som hängbok, hästkastanj, robinia, blodbok, lärk och idegran inspirerat av engelsk romantisk landskapsstil.

Parken anlades under åren 1860-1865 av Bruno Wendel. Han var fabrikschef vid Mölnlycke fabriker och när arbetarna hade lite att göra på fabriken fick de anlägga parken istället för att gå utan arbete.

Wendel utformade parken, med dess promenadstråk och dammar, inspirerad av den engelska, romantiska landskapsstilen som hyllade den vilda naturen.

Några år senare stod även residenset Wendelsberg med sin ståtliga lindallé. I dag har Wendelsbergs folkhögskola sin verksamhet i byggnaden.

Damm i Wendelsbergsparken

Foto: Emma Andersson

Dammar för groddjur

I parken finns åtta dammar. Flera av dammarna var förbundna med ett ledningssystem och de ingick i det vattensystem som en gång försåg Wendelsbergs huvudbyggnad, springbrunnar, fabriken och fabriksbostädern med vatten. Funktionen med att förse området med vatten finns inte längre kvar.

Fridlyst djurliv

Dammar och andra numera stillastående vatten är nödvändiga för att många insekter och groddjur ska kunna överleva och fortplanta sig. I flera av dammarna finns grodor, paddor och mindre och större vattensalamander.

Vattensalamandern är till utseendet ganska lik en ödla, men den är ett groddjur. För att den ska kunna klara sig krävs att vattenmiljön är fri från fisk och fri från kräftor. I parningstid får hanen ett ganska speciellt utseende både hos den större och den mindre vattensalamandern. Den blir draklik med en tandad kam längs med ryggen.

Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige, vilket innebär att man varken får störa, skada dem eller deras rom/ägg. Den större vattensalamandern är dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket betyder att både djuret och dess livsmiljö ska skyddas.

Skulptur: Björns motorsågskonst, Foto: Emma Andersson

Skulptur: Björns motorsågskonst, Foto: Emma Andersson

Rikt djurliv

Många fågelarter trivs i området, både vanliga som talgoxe, bofink och lövsångare och den lite mer ovanliga entitan. Gamla träd har ofta gott om håligheter där fåglar kan bygga bo. I och med att gamla träd blivit ovanliga har holkarna fått större betydelse. Entitan häckar i bohål, men kan inte själv hacka fram sitt hål därför använder den gärna holkar. Hårtussar och fjädrar används i boet. Entitan stannar kvar under vintern och då utgör bokollon stapelföda. Och bok finns det gott om i Wendelsberg.

Jättekast och jättegrytor

Flyttblock av sten ligger på flera ställen i Wendelsbergsområdet. Enligt folktron kallade man förr blocken för "jättekast" eftersom man trodde att jättar hade kastat blocken omkring sig. Flyttblocken var infrusna i inlandsisen och följde med när isen rörde sig över land. När klimatet blev varmare och isen smälte blev flyttblocken kvar. Eftersom blocken kan ha transporterats långt består de ofta av en annan bergart än i övrigt på platsen där de ligger.

Utspridda över hela friluftsområdet finns också jättegrytor som kom till under istiden. Jättegrytor bildades då vatten under hårt tryck skapade en virvel som gröpte ur berget.
Namnet jättegryta kommer av att man förr i tiden trodde att jättarna använde
grytorna att laga sin mat i.

Fokus Wendelsberg

Härryda kommun har genomfört ett projekt kallat "Fokus Wendelsberg". En inventering av natur- och friluftsvärden i parken och skogen har gjorts. Dammarna har inventerats med fokus på växt- och djurlivet.

Utifrån det insamlade underlaget togs en skötselplan inklusive förslag på restaurering av dammarna fram. Flera av dammarna har sedan restaurerats och område har fått nya bänkar med mera.

Åtgärderna är genomförda inom projektet Fokus Wendelsberg och har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.

Hitta till Wendelsbergsparken

  • Med buss går du av vid busshållplatserna Kyrkvägen eller Hulebäcksgymnasiet. Gå österut mot Wendelsbergsparken.
  • För bilburna besökare finns ett begränsat antal parkeringsplatser vid Wendelsbergs folkhögskola i Wendelsbergsparken.
  • Den närmaste kommunala parkeringsplatsen är Massetjärnsparkeringen som ligger ungefär 10 minuters promenad från Wendelsbergsparken.
    Karta för parkeringsplatser i Mölnlycke Pdf, 240.6 kB.
logotyper från Leader, Göteborgs insjörike och Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-27