Till innehållet

Rådasjöns naturreservat

Njut av vitsippor i ädellövskogen, härliga bad eller en skön skridskotur på Rådasjön.

Rådasjön i solnedgång. Foto: Mikael Svensson

Rådasjön i solnedgång. Foto: Mikael Svensson

Beskrivning av naturreservatet

Rådasjöns naturreservat består, förutom av själva sjön, av omgivande landmiljöer med strandskogar, öppna betesmarker och ädellövskogar med framförallt ek. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. I naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper som numera har liten utbredning i Sverige. Rådasjöns naturreservat är 351 hektar och ligger i nära anslutning till tätorterna Mölnlycke och Mölndal.

Syftet med reservatet

Syftet är att bevara och utveckla områdets biologiska värden i form av helhetsmiljön kring Rådasjön samt dess värdefulla landskapstyper, rödlistade och sällsynta arter. Den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön kring Rådasjön och Råda säteri ska bevaras, och även områdets stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka Rådasjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter eller utan kommunens tillstånd samla in träd- och vedlevande lavar mossor och svampar,
 • tillvarata eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på för ändamålet av kommunen iordningställda platser,
 • framföra motordrivet landfordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål anvisad väg eller i hage avsedd för hästbete,
 • cykla annat än på för ändamålet anvisad väg,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • framföra motordriven farkost på vattnet i en hastighet över 7 knop.

Det är förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 • göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Rådasjön runt

Runt Rådasjön finns en 12 kilometer lång markerad slinga. Den största delen av sträckan är på grusade naturstigar genom lövskog nära sjön. Vissa delsträckor är på asfalterad gång och cykelväg eller genom bostadsområde. Vid bl a Råda säteri finns startskylt med en översiktskarta. I foldern för naturreservatet Pdf, 745 kB. ser du hur slingan går.

Rådasjön runt är resultat av ett Leaderprojekt inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Rådasjön runt är markerad med vägvisningsstolpar. Foto: K Meyer

Rådasjön runt är markerad med vägvisningsstolpar. Foto: K Meyer

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09