Wendelsbergsparken

Ta en avkopplande promenad, upplev de gamla anorna i parken eller förundras över djurlivet i dammarna. Wendelsberg är ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde beläget i centrala Mölnlycke. Området är ca 90 hektar. Ädellövskog med gamla grova ekar och bokar i parken och de gamla dammarna har höga naturvärden.

Aktuellt

Under 2021-2022 pågår arbete med att grusa gångstigen i naturområdet mot stora utsikten, anlägga discgolfbana, utegym och rusta upp grillplatsen. Upprustningen ingår i ett EU projekt och delfinansierat av EUs landsbygdsprogram via Göteborgs insjörike.


Skogsleken

Skogsleken är en annorlunda lekplats. Skogsleken utmanar och inspirerar barn att leka i skogen. Endast fantasin, modet och den fysiska mognaden begränsar hur barnen kan använda de olika lekredskapen. Samtliga lekredskap är i massivt trä återvunnet från kommunen. Du hittar Skogsleken längs elljusspåret väster om Stortjärn. Skogsleken är ett samarbete mellan Göteborgs insjörike och Härryda kommun.

Skogsleken - informationsskylt Pdf, 615.5 kB, öppnas i nytt fönster.

karta skogsleken

Karta Skogsleken

 

Barnens naturstig

Wendelsberg naturstigsskylt

Foto: Emma Andersson

Barnens naturstig

Under 2012 invigdes barnens naturstig. Den består av två slingor. Den ena är 500 meter och den andra är 300 meter. Båda slingorna går runt dammarna i parkens västra del ovanför folkhögskolans huvudbyggnad. Umed naturstigen finns vägvisningsskyltar med barnens teckningar, informationstavlor och två träskulpturer. den ena skulpturen är en kattuggla som barnen har döpt till Ugglis. Den andra föreställer en vattensalamander. Skulpturen är utformad som en bänk och är två meter lång. Barnens naturstig har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.

Park med romantisk prägel

Parken anlades under åren 1860-1865 av Bruno Wendel. Han var fabrikschef vid Mölnlycke fabriker och när man hade lite att göra på fabriken fick arbetarna anlägga parken istället för att gå utan arbete. Wendel utformade parken med dess promenadstråk och dammar inspirerad av den engelska, romantiska landskapsstilen som hyllade den vilda naturen. I parken planterades för den tiden exotiska trädslag som hängbok, hästkastanj, robinia, blodbok, lärk och idegran. Några år senare stod även disponentvillan Wendelsberg klar med sin ståtliga lindallé. I dag har Wendelsbergs folkhögskola sin verksamhet i byggnaden.

Dammarna i parken

Wendelsberg dammar

Foto: Emma Andersson

I parken finns åtta dammar som anlades av Bruno Wendel. Flera av dammarna var förbundna med ett ledningssystem och de ingick i det vattensystem som en gång försåg Wendelsbergs huvudbyggnad, springbrunnar, fabriken och fabriksbostädern med vatten.

Livet i dammarna

Dammar och andra stillastående vatten är nödvändiga för att många insekter och groddjur ska kunna överleva och fortplanta sig. I flera av dammarna finns grodor, paddor och mindre och större vattensalamander. Vattensalamandern är till utseendet ganska lik en ödla, men den är ett groddjur. För att den ska kunna klara sig krävs att vattenmiljön är fri från fisk och fri från kräftor. I parningstid får hanen ett ganska speciellt utseende både hos den större och den mindre vattensalamandern. Den blir draklik med en tandad kam längs med ryggen. Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige, vilket innebär att man varken får störa, skada dem eller deras rom/ägg. Den större vattensalamandern är dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket betyder att både djuret och dess livsmiljö ska skyddas.

Wendelsberg salamander

Skulptur: Björns motorsågskonst, Foto: Emma Andersson

Rikt djurliv

Många fågelarter trivs i området, både vanliga som talgoxe, bofink och lövsångare och den lite mer ovanliga entitan.  Gamla träd har ofta gott om håligheter där fåglar kan bygga bo. I och med att gamla träd blivit ovanliga har holkarna fått större betydelse.  Entitan häckar i bohål, men kan inte själv hacka fram sitt hål därför använder den gärna holkar. Hårtussar och fjädrar används i boet. Entitan stannar kvar under vintern och då utgör bokollon stapelföda. Och bok finns det gott om i Wendelsberg.

Jättekast

Flyttblock ligger på flera ställen i Wendelsbergsområdet. Enligt folktron kallade man förr blocken för "jättekast" eftersom man trodde att jättar hade kastat blocken omkring sig. Flyttblocken var infrusna i inlandsisen och följde med när isen rörde sig över land. När klimatet blev varmare och isen smälte blev flyttblocken kvar. Eftersom blocken kan ha transporterats långt består de ofta av en annan bergart än i övrigt på platsen där de ligger.

Fokus Wendelsberg

Härryda kommun har genomfört ett projekt kallat "Fokus Wendelsberg". En inventering av natur- och friluftsvärden i parken och skogen har gjorts. Dammarna har inventerats med fokus på växt- och djurlivet. Utifrån detta underlag har en skötselplan inklusive förslag på restaurering av dammarna tagits fram. Fyra av dammarna har sedan restaurerats. En informationsbroschyr har tagit fram och område har nya bänkar. Åtgärderna är genomförda inom projektet "Fokus Wendelsberg" och har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.