Till innehållet

Natur

Naturen är nära i Härryda kommun. Du som söker avkoppling, motion och fina naturupplevelser har alltid kort väg till sjöar och parker, öppna kulturlandskap och den vidunderliga skogen.

En vuxen spillkråka matar två ungar i ett hål i ett träd.

Spillkråka. Foto: Lennart Hansson, Mostphotos

Geografi

Ungefär hälften av kommunen är täckt av barrskog. Terrängen är ett höglänt och kuperat landskap som genombryts av två åar och dalgångar - Mölndalsån och Storån. Dit är den mesta jordbruksmarken koncentrerad.

Det finns rikligt med finsediment i dalgångarnas slingrande åar. Det är ett resultat av att större delen av kommunen en gång låg under den högsta kustlinjen.

Gran- och tallskog

I de höglänta delarna i centrala och östra Härryda är granskogen vanligast. I de västligaste delarna är tallskog vanligare.

Den största delen av skogarna är påverkade av modernt skogsbruk. Skogen i det mer kuperade landskapet har gett upphov till ett stort antal gransumpskogar där påverkan ofta inte är så stor.

I Klippans naturreservat finns gammal skog med flera sällsynta och hotade lavar och mossor kvar. 

Vattendrag

Det finns över 100 sjöar som är större än en hektar. 36 av dem är sjöar är större än 10 hektar. De flesta är näringsfattiga sprickdalssjöar.

I dalgångarnas jordbrukslandskap slingrar sig åar och raviner fram. Störst är åarna Mölndalsån och Storån (Kungsbackaån). Utmed åarna finns rika lövskogar.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-27