Natur i Härryda kommun

Wendelsberg höst 2017

I Härryda kommun är naturen alltid nära. Foto: Emma Andersson

Härryda kommun

Ungefär hälften av Härryda kommuns 300 km² täcks av barrskog. Terrängen är ett höglänt och kuperat landskap som genombryts av två stycken dalgångar - Mölndalsåns och Storåns - dit jordbruksmarken är koncentrerad. Som ett resultat av att större delen av kommunen en gång låg under högsta kustlinjen finns rikligt med finsediment i dalgångarna, något som lett till vattendragens slingor.

Skogar i kommunen

I de höglänta delarnas barrskog är granskogen den vanligaste i de centrala och östra delarna. I de västligaste delarna är hällmarksområden med tallskog vanligare. Den största delen av skogarna är påverkade av modernt skogsbruk, men det kuperade landskapet har gett upphov till ett stort antal gransumpskogar där påverkan ofta inte är så stor. Även i Klippans naturreservat finns gammal skog med flera sällsynta och hotade lavar och mossor kvar. 

Omslag till naturguiden, länkad till guiden

Det finns smultronställen för alla

Myllrande skogar, sjöar och vattendrag, odlingslandskap och kuperad terräng.
Guide till naturen i Härryda kommun Pdf, 441.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Grön plan

Grönområden inom tätorter

En vision samt mål och riktlinjer för grönytorna inom tätorterna.
Grön plan Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Grön infrastruktur

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Härryda kommun har tagit fram en kartläggning av gröna stråk.
Länsstyrelsen information om grön infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Härryda gröna stråk Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.