Till innehållet

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Ett servitutsavtal skapar eller ändrar rättigheter för en fastighet. Servitutet är knutet till den fastighet som har rätten, aldrig till personen som äger den. Detta innebär att rättigheten följer med vid överlåtelse av fastigheten. Normalt gäller servitutet utan begränsning i tiden.

Karta som visar exempel på servitut

Exempel på servitut, markerade som rödprickade streck och ytor

Exempel på servitut

  • utfartsväg över annans fastighet
  • användning av befintlig enskild väg
  • vattenbrunn och ledningar
  • avloppsanläggningar
  • parkering

Du kan upprätta ett servitutsavtal antingen genom att göra ett privat avtal med berörda markägare eller genom att ansöka om lantmäteriförättning hos Lantmäteriet.
Lantmäteriets information om servitut Länk till annan webbplats.

Registrering av servitut

Normalt skickar du avtal om servitut för registrering till Lantmäteriet (tidigare kallat inskrivningsmyndigheten). Lantmäteriet registrerar servitutet i fastighetsregistret.

Inskrivningen garanterar att servitutet består även efter framtida överlåtelser av fastigheten. Risken för rättsliga tvister och grannfejder minskar. Kostnaden för inskrivningen står ofta den härskande fastigheten för.

Det är den fastighet som har rätt att nyttja annans mark som kallas härskande. Fastigheten som belastas (fastigheten vars mark nyttjas av annan fastighetsägare) kallas tjänande.

Kontakt

Servitut på kommunal mark

Övriga servitut: Lantmäteriets kundcenter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-28