Till innehållet

Markanvisning

En markanvisning innebär att en aktör får ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om exploatering och köp för ett visst område som ägs av kommunen.

Syftet med markanvisning är att tydliggöra vilka villkor kommunen kommer ställa på aktören i kommande förhandling om marköverlåtelse. Om markanvisningen leder till att kommunen säljer området till aktören upprättas ett marköverlåtelseavtal som innebär att äganderätten går över till köparen.

Alla projekt och markanvisningar är unika och varje markanvisning bedöms utefter projektets speciella förutsättningar. Detta kan t ex vara lokala förutsättningar som omfattning, markberedning mm. Utifrån varje projekts förutsättningar finns två tillvägagångssätt för markanvisning.

Två olika sätt för markanvisning

Det finns två olika tillvägagångssätt för markanvisning:

  1. markanvisningstävling (med anbudsförfarande)
  2. direktanvisning

Härryda kommun har inriktningen att markanvisning i huvudsak sker i konkurrens genom exempelvis markanvisningstävling. Det innebär att flera aktörer kan lämna intresseanmälan och delta i en urvalsprocess.

Direktanvisning sker i vissa specifika fall exempelvis vid byggnation av ägarlägenheter eller när en aktör planerar att exploatera egen mark där kommunen äger angränsande mark som är lämplig att planlägga.

När tecknas markanvisningsavtal?

Markanvisningar kan tecknas i flera olika skeden, exempelvis i tidigt skede i detaljplaneprocessen eller när detaljplanen fått laga kraft.

Beslut om markanvisning

Samtliga beslut om markanvisning fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

År 2024 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna omfattar endast markanvisningar för mark som ska bebyggas med bostäder.
Riktlinjer för markanvisning Pdf, 435.4 kB.

Anmälan för markanvisningstävling

Om du är byggaktör och är intresserad av att få information om när kommunen har markanvisningstävlingar kan du skicka kontaktuppgifter till mark- och exploateringsenheten.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-31