Till innehållet

Kulturvärden i bygglovsprocessen

Om du bor i en byggnad eller i ett område med kulturhistoriska värden kan du behöva ta extra hänsyn när du vill göra ändringar eller renovera. Bygglovsenheten ser till att byggnadens och platsens kulturvärden tas tillvara vid alla ansökningar.

Äldre vitt boningshus och röd ladugård med gula fönsterbågar och portar.

Folkets hus i Mölnlycke är ett exempel på en värdefull kulturbyggnad som fått en varsam renovering i förvandlingen till kontor och lägenheter.

Kulturvärdet - ett allmänintresse

Bygglovsenheten ska ta hänsyn både till dina och till flera allmänna intressen vid bedömning av din ansökan. Det står i plan- och bygglagen (PBL). Ett av dessa allmänna intressen är kulturvärdet. Andra allmänna intressen är tillgänglighet, hälsa och säkerhet, miljö, naturvärden, infrastruktur och annan samhällsservice. Gemensamt är att de är en angelägenhet för alla människor som rör sig i den aktuella miljön.

Varsamhet och förvanskning

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens krav på varsamhet. Kravet på varsamhet gäller alla byggnader oavsett ålder och för alla typer av åtgärder.

Boverket menar att antalet byggnader äldre än 1920-talet utgör en mycket begränsad del av dagens byggnader. De är färre än vad som har byggts under 2000-talet. De äldre byggnader som finns kvar är därför ofta särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

En byggnad behöver inte vara värdefull bara för att den är gammal, utan antalet bevarade spelar in. Även nyare byggnader kan ha ett kulturvärde.

Kravet på varsamhet gäller även åtgärder där du inte behöver bygglov.

Det behöver inte finnas utpekade kulturvärden sedan tidigare. Du ska vara varsam vid både inre och yttre förändringar. Det är viktigt att tänka efter före. Låt byggnadens karaktär vara utgångspunkt för åtgärderna.

Du får inte förvanska en byggnad eller en bebyggelsemiljö om den är kulturhistoriskt värdefull. Förbudet att förvanska är inte det samma som förbud mot förändring. Det är de värden som gör byggnaden särskilt värdefull som ska skyddas. Om du tar hänsyn till dessa värden kan du ofta genomföra de planerade åtgärderna. Det beror mest på vad och på vilket sätt du vill bygga.

Rådgör med kommunens bebyggelseantikvarie om vill veta vad varsamhet och förvanskning kan innebära för ditt projekt.

Attefallsåtgärder i kulturmiljö

Om ditt hus eller din fastighet ligger inom ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt är får du inte bygga attefallshus eller göra attefallsåtgärder alls.
Istället ska du söka bygglov så att Härryda kommun kan pröva det du vill bygga mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller där. Det kan exempelvis finnas krav på att anpassa byggnationen till det värdefulla området eller byggnaden för att få ett bygglov.

Utökad lovplikt

I vissa fall är du tvungen att söka bygglov för åtgärder som annars är lovbefriade. Det kan till exempel vara att sätta upp solpaneler. Det gäller även områden som omfattas av områdesbestämmelser som reglerar plikten att söka bygglov. Områdesbestämmelser av detta slag finns bland annat för Storåns dalgång.
Länk till områdesbestämmelserna

Antikvariska underlag

Ibland kan du behöva lämna in en antikvarisk förundersökning när du söker bygglov. Förundersökningen visar de egenskaper som utgör byggnadens kulturhistoriska värde. Bygglovsenheten sen följa upp innehållet i förundersökningen i en antikvarisk kontrollplan under byggnationen.
Boverkets lista över certifierade sakkunniga avseende kulturvärden, (KUL 2) Länk till annan webbplats.

Kontakt och öppettider

Emelie Ström Mattsson, bebyggelseantikvarie

Bygglovsenhetens öppettider

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-03