Till innehållet

K-märkning och skydd

K-märkt och kulturmärkt används ofta i dagligt tal. Orden har dock ingen formell betydelse. Byggnader och miljöer kan ändå vara skyddade. Det betyder inte att de inte får förändras, men förändringar måste göras varsamt.

Kedjehus i tegel och trä med tegeltak och små förträdgårdar.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är inte alltid jättegamla. Tidstypiska kedjehus från tidigt 1970-tal på Musikvägen i Mölnlycke är också värda att skyddas.

Kulturhistoriskt värdefull

Både äldre byggnader och byggnader från senare tid berättar om människor som levt på en plats. De kan också visa på verksamheter som funnits där. De kan vara viktiga för en plats genom sitt utseende och historia. Vissa byggnader är helt unika. Andra är typiska för en plats eller ett område. Ibland är det inte en enskild byggnad som är viktig, utan flera byggnader tillsammans. Genom att bevara och vårda dessa byggnader kan vi nu och i framtiden förstå en plats historia. Byggnaderna och miljöerna kallas då kulturhistoriskt värdefulla.

Några krav på kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Det finns inga enkla regler för vilka byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Här är några riktlinjer vid värdering:

  • Byggnaden ska vara någorlunda välbevarad.
  • Byggnaden ska kunna berätta om sin och samhällets historia, antingen genom kända fakta om dess historia, eller genom att utseendet kan berätta om detta.
  • Byggnaden kan vara unik eller den enda bevarade av en typ som tidigare var vanlig.

Det finns många olika byggnader och miljöer som är viktiga att bevara. En del har ett skydd, andra inte.

Skydd av historiska och kulturella värden

Om ditt hus är k-märkt

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas i en detaljplan. Då markeras de med bokstaven "q" i detaljplanen. Det gör man för att bevara byggnadens utseende och karaktär. Du får ändå alltid göra löpande underhåll som inte förändrar något.

Om du vill ändra ditt hus måste du göra det på ett varsamt sätt. Du får inte förvanska något. Det kallas förvanskningsförbud.
Kulturvärden i bygglovsprocessen

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen är synnerligen värdefulla byggnader som har betydelse för hela Sverige. De skyddas enligt kulturmiljölagen genom att utses till byggnadsminnen. Det finns ett enda byggnadsminne i Härryda kommun. Det är en säterimiljö från 1600- och 1700-talen.
Råda Säteri

Kyrkor och kyrkotomter från år 1940 eller tidigare är kyrkliga byggnadsminnen. De är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Fornlämningar

Fornlämningar och andra lämningar tillkomna före år 1850 är skyddade enligt kulturmiljölagen. Du får inte rubba, ta bort, gräva ut, täcka över en fornlämning utan tillstånd från länsstyrelsen. Du får inte heller bygga, plantera eller på annat sätt skada en fornlämning.

Riksintressen

Riksintressen för kulturmiljövården är områden som har betydelse för hela landet. De skyddas av miljöbalken. I Härryda kommun finns två riksintressen för kulturmiljövården. Ensamgården Håltet
Storåns dalgång

Kontakt och öppettider

Emelie Ström Mattsson, bebyggelseantikvarie

Bygglovsenhetens öppettider

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-27