Lyssna

Miljömål

Härryda kommun arbetar aktivt för att bidra till såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet, utifrån de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kommunen ska prioritera insatser inom områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad, bland annat när det gäller att bygga hållbara städer och samhällen. När det gäller miljö finns två särskilda insatsområden utpekade:

Fossilfri kommun 2030

Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030. Det är utgångpunkten i det åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030.
Arbetet koncentreras inom fyra fokusområden:

  • Hållbara transporter
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Klimatlöften 2021 - nyhet 16 december 2020

Stärka den biologiska mångfalden

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Härryda kommun ska arbeta strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Detta arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför kommunens gränser.

Läs mer i Strategisk plan för Agenda 2030PDF

Miljöbokslut

Nuläget och utvecklingen för miljön i Härryda kommun sammanfattas vart fjärde år genom kommunens miljöbokslut.
Miljöredovisning
Miljöbokslut 2019PDF