Lyssna

Miljömål

De justerade politiska inriktningsmål för miljö från 2017 upphävdes av KF i juni 2018 och ersattes av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I budgeten för 2018 finns ett uppdrag att prioritera och identifiera var kommunen kan göra störst skillnad för att uppnå hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.

Målen ska integreras i budget och verksamhetsstyrningen och vara uppföljningsbara.
Inriktningsmål PDF

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  •    främja människors hälsa
  •    värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  •    ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  •    bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  •    trygga en god hushållning med naturresurserna

Kontakt

Martina Persson       Utvecklingsledare miljö       031-724 62 74martina.persson@harryda.
se