Lyssna

Steg på väg mot hållbarhet

Härryda kommun arbetar aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 – såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig planering och utveckling. Här kan du läsa om några av de områden som kommunen arbetade särskilt med under år 2018. Under 2019 fortsätter arbetet med dessa och fler områden.

God hälsa i kommunen – men tecken på att den psykiska ohälsan ökar

Härryda är en kommun med invånare som har
generellt sett god hälsa. Enkätundersökningar bland
unga visar att andelen som anger att de mår ganska eller mycket bra har ökat sedan 2013. Det finns dock skillnader mellan geografiska områden och mellan olika grupper.

Som i många andra kommuner i landet finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar även i Härryda kommun. Kommunen lägger stort fokus på insatser för att öka det psykiska välbefinnandet, framförallt
bland barn och unga. En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har arbetats fram. Kommunen arbetar aktivt för att förebygga självmord (suicid) och uppmärksammade i september den internationella suicidpreventiva dagen med utbildning för personal och förtroendevalda i kommunen samt med välbesökta föreläsningar för allmänheten. För att öka kunskapen om psykisk ohälsa har utbildningar också genomförts för personal och för elever i årskurs 8.

För att motverka att unga har tillgång till tobak och alkohol arbetar kommunen med tillgänglighetsbegränsning, opinionsbildning och
föräldrastöd. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de dricker alkohol är oförändrad sedan 2013. Andelen rökare i samma målgrupp har minskat från 15 till 11 procent där flickorna står för minskningen. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de använt narkotika har dock ökat från 10 till 14 procent från 2013 till 2017.

Det har genomförts flera insatser för att öka fysisk aktivitet genom exempelvis cykelutmaningar, arbete med friluftsplan och stöd till föreningslivet. Cyklandet vid kommunens mätpunkter ökade med 25 procent under 2018.

Utmaningar i vattenförsörjningen

Vattenbrist präglade 2018. Ur ett globalt perspektiv
har Härryda god vattenkvalitet och sanitet i hela kommunen även om sommarens vattenbrist testade vår robusthet. Ett skärpt bevattningsförbud fanns kvar till november. En av kommunens dricksvattentäkter, Finnsjön, hade under sommaren extremt låga vattennivåer och vatten fick köpas från Mölndal och Partille för att säkra vattenförsörjningen.

Stöd för smart
energianvändning

Härryda Energi AB har haft få elavbrott, med endast
26 minuter avbrott per kund under året. Kommunens
största tätorter har biobränslebaserad fjärrvärme.
Under året försvann krav på bygglov för solceller som förenklar för invånaren att göra egen el. Solcellskarta för kommunen finns på kommunens och Härryda Energis respektive hemsida. Kommunen har en
heltidsanställd energi- och klimatrådgivare som har haft 112 kontakter, där de vanligaste ärendena handlat om värmesystem och solceller. Kommunen har under året genomfört energigenomgångar hos 16 företag och ordnat att 46 hushåll fått låna elcyklar i tre veckor.

Rätten att vara den du är

Kommunens folkhälsomål ”Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor” verkar för att alla människor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Utifrån temat rätten att vara den du är genomfördes utbildningar, föreläsningar och öppna arrangemang med fokus på hbtq-frågor i samband Europride-festivalen under sommaren.
För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar pågår arbete för att undanröja hinder som enkelt kan avhjälpas.

Stadsutveckling
med hållbarhet

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och har bland annat inhämtat underlag från kommundelsdialoger. En friluftsplan har beslutats av fullmäktige och kommer bli ett bra underlag vid
framtida fysisk planering. En stadsbyggnadsstudie har genomförts för Mölnlycke, där har det utretts hur man bäst skapar en attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. En del i detta arbete har varit att genomföra en av Sveriges första ekosystemtjänstanalyser som identifierar skyddsvärda element och utvecklingsområden sett ur miljö, produktionsförmåga, resiliens, hälsa och välbefinnande.
Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt med självkörande fordon där en självkörande buss testades under eventet ”Vi möts i Mölnlycke”.
Arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra har gått vidare i form av en fördjupning av översiktsplanen och det fortsatta arbetet utgår från nyckelorden mänsklig, modern, internationell och innovativ. Kommunen arbetar aktivt för att skapa attraktiva stationssamhällen och för att skapa förutsättningar för Götalandsbanan via Landvetter flygplats. De västra
delarna av kommunen har god kollektivtrafik medan det finns utrymme för utveckling i kommunens östra delar.

Cirkulärt flöde
i avfallshanteringen 

Kommunens insamlade hushållsavfall minskade
något till 169 kg per invånare. I den nya avfallsplanen kommer stor vikt att läggas på att förebygga avfall. Sopbilarna kör på förnybart bränsle och matavfallet
blir både jord och biogas. Det finns goda möjligheter att lämna in förpackningar och farligt avfall i kommunen. Återvinningscentralerna
Bråta och Råssa har börjat med klädinsamling. Farligt avfall-bilen som besöker bostadsområdena tre gånger per år har kompletterats av en secondhand-bil där begagnade saker kan lämnas in. De insamlade prylarna lämnas till Rescue Mission, som i sin tur säljer secondhand-prylar i butik i Mölnlycke. Vinsten skänks till välgörenhet.
Rekordmånga elever i grundskolorna deltog i Vihåller-rent-utmaningen, som innebär att elever plockar skräp i närområdet för att bidra till en ökad medvetenhet och förändrat beteende.
Kommunen ställer miljökrav vid upphandlingar och inköp. Under året har en strategi för giftfri kommun beslutats och en hållbarhetsrevison gjorts kring upphandling. 

Klimatsmart mat
och minskat svinn

Härryda kommun är bra på klimatsmart mat. Måltidsverksamheten har tagit emot utmärkelser för sitt arbete med minskat matsvinn och att rädda livsmedel som grossisterna annars hade kastat. Matsvinnet har minskat med 38 procent på fem år, och med tre kilo per måltidsgäst
mellan 2017 och 2018. Klimatsmart mat med mycket bönor och linser samt grönsaker efter säsong, i kombination med en ökande andel ekologiska livsmedel, nu 32 procent, bidrar ytterligare till minskad miljöbelastning.

Projektet ”På egna ben”, slog rekord med över 500 deltagande elever från 20 olika klasser där man satte fokus på att klimatnyttan av att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan.
Över hälften av förvaltningens fordon är gas-, el- och elhybrider, och körda mil i tjänsten har minskat. Kommunen bidrar i satsningen «Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om», som är en kraftsamling som drivs
av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Hotade arter värnas
i fysisk planering

Bävern har åter etablerat sig i Mölndalsån nära Härryda. En hasselmusinventering har genomförts, samt ett arbete för att åskådliggöra hotade arter i kommunen i det geografiska informationssystemet. Denna information
används som underlag för beslut gällande fysisk planering.
Kommunen har kompletterat informationen på webbplatsen för att förhindra spridning av främmande, invasiva och spridningsbenägna arter som hotar den biologiska mångfalden.

Internationella projekt och
partnerskap med Homa Bay i Kenya

Härryda kommun har under året varit delaktiga i ett 20-tal eu-finansierade projekt. Kommunen har flera internationella samarbeten, bland annat ett projekt och partnerskap med Homa Bay i Kenya. Projektet har gett båda kommunerna nya perspektiv och lärdomar, framförallt kring barns och ungdomars delaktighet och inflytande i samhället. Avsikten är att fortsätta partnerskapet och utveckla det påbörjade projektet.

Kontakt

Amanda Östman
Utvecklingsledare
hållbar utveckling
031-724 88 33länk till annan webbplats
amanda.ostman@harryda.se

Martina Persson Utvecklingsledare miljö
031-724 62 74
martina.persson@harryda.se

Ulrika Aebeloe Utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27
ulrika.aebeloe@harryda.se

Relaterad information