Lyssna

Agenda 2030 – för en hållbar utveckling

Härryda kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Det är en utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbetet.

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål – de globala målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats – som alla medlemsländer i FN åtagit sig att arbeta med

Kommunen ska agera där vi har rådighet och där våra insatser gör störst skillnad. Utifrån detta har kommunen fyra särskilda insatsområden i fokus under 2020-2022:

  • Fossilfri kommun 2030
  • Psykisk hälsa
  • Biologisk mångfald
  • Ungas delaktighet

Läs mer i strategisk plan Agenda 2030 version 2.0PDF som antogs av kommunfullmäktige 12 december 2019.


Hållbarhet i tre dimensioner

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

Den miljömässiga det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
Den sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
Den ekonomiska – god resurshantering

Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer.

Steg på väg mot hållbarhet

Arbetet med att bidra till en hållbar utveckling sker både i det dagliga arbetet och i långsiktig planering och utveckling. I kommunens årsredovisningar för 2018 och 2019 kan du ta del av exempel på insatser och åtgärder som gjorts med sikte på målen i Agenda 2030.
Uppföljning av arbetet med Agenda 2030 2018
Årsredovisning 2019PDF

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Ett bra sätt att börja är att bryta ner "att-göra-listan" i olika avsnitt. På webbsidan för de globala målenlänk till annan webbplats finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att de globala målen uppnås.