Kontakt
Lyssna

Klimat och miljö

Härryda kommun driver ett aktivt arbete för hållbar utveckling. Det sker på många plan inom många olika verksamheter.

Energi- och klimatrådgivare/coach

På näringslivsenheten finns en energi- och klimatrådgivare som gratis stöttar såväl invånare, företag och organisationer kring energi- och klimatfrågor.
Energi- och klimatrådgivning

Miljöhänsyn vid fysisk planering

På sektorn för samhällsbyggnad finns en kommunekolog som stöttar hela sektorn vid fysisk planering. Kommunekologen bidrar till anpassningar för att värna miljö, folkhälsa och
kulturmiljö. Kommunekologen tar fram underlag i form av exempelvis inventeringar för att bedöma hänsyn utifrån specifika behov. Kommunekologen har en levande dialog med olika intressenter såväl myndigheter, forskning och civilsamhälle.
Naturområden, naturvård, reservat

Miljöstrategisk utveckling, Agenda 2030

Utvecklingsenheten har ett Agenda 2030-team som stöttar politik och kommunledning kring strategiska hållbarhetsfrågorna för att kommunen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utifrån globala och nationella hållbarhetsmål.
Miljömål

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Kommunen har en tillsynsverksamhet, miljö- och hälsoskyddsenheten, som bedriver tillsyn för att säkerställa att alla i kommunen följer bland annat miljöbalken.

Kontakt

Relaterad information