Lyssna

Klimat och miljö

Härryda kommun driver ett aktivt arbete för en miljömässigt hållbar utveckling. Det sker på många plan inom många olika verksamheter.

Energi- och klimatrådgivare/coach

På näringslivsenheten finns en energi- och klimatrådgivare som gratis stöttar såväl invånare, företag och organisationer kring energi- och klimatfrågor.
Energi- och klimatrådgivning

Miljöhänsyn vid fysisk planering

På sektorn för samhällsbyggnad finns en kommunekolog som stöttar hela sektorn vid fysisk planering. Kommunekologen:

  • bidrar till anpassningar för att värna miljö, folkhälsa och kulturmiljö,
  • tar fram underlag i form av exempelvis inventeringar för att bedöma hänsyn utifrån specifika behov,
  • har en levande dialog med olika intressenter - såväl myndigheter, forskning och civilsamhälle.
    Naturområden, naturvård, reservat

Miljöstrategisk utveckling, Agenda 2030

Härryda kommun ska enligt Strategisk plan för Agenda 2030PDF bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Arbetet sker och följs upp i ordinarie, med stöd av förvaltningens Agenda 2030-team.
Miljömål
Agenda 2030

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Kommunen har en tillsynsverksamhet, miljö- och hälsoskyddsenheten, som bedriver tillsyn för att säkerställa att alla i kommunen följer bland annat miljöbalken.

Uppdrag giftfri kommun

Härryda kommun arbetar för att systematiskt fasa ut särskilt farliga
kemikalier och därmed bidra till en hållbar utveckling och god hälsa för
nuvarande och kommande generationer. Kommunens strategi för giftfri kommun utgår från regeringens etappmål. Under perioden 2018-2020 fokuserar vi särskilt på tre prioriterade områden, utifrån de etappmål som handlar om:

  • särskilt farliga ämnen
  • att minska barns exponering för farliga kemikalier
  • information om farliga ämnen.

Strategi för en giftfri kommunPDF

Kontakt

Utvecklingsledare
hållbar utveckling
Amanda Östman
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se

Kommunekolog 
031-724 62 53 
kommunekolog@harryda.
se

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)miljo.halso@harryda.se

Energi- och klimatrådgivare
031-724 86 98energiradgivning@harryda.se

Relaterad information