Sevesoanläggningar

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer här:

Sevesoinformation hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler inom Sevesoområdet, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seveso, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningar i Härryda kommun

I Härryda kommun finns två företag som är klassat som Seveso:

Anläggningar i storgöteborg

Anläggningar som klassas som Seveso-företag inom Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) område finns angivna på deras hemsida:

RSG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.