Sevesoanläggning i Härryda kommun

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen

EU har antagit Seveso III-direktivet, som är infört i svensk lag. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer här:

Seveso Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Härryda kommun finns två företag som är klassat som Seveso:

Anläggningar som klassas som Seveso-företag inom Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) område finns angivna på deras hemsida:

RSG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.