Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten.

Verksamheter med oljeavskiljare

Exempel på verksamheter med oljeavskiljare är

  • Bensinstationer, fordonstvättar.
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar, spolplattor m.m.).
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar m.m.).

Oavsett om lokalen eller ytan är ansluten till spillvatten- eller dagvattennätet bör det finnas en oljeavskiljare om vattnet kan innehålla även små mängder av bl.a. slam, fasta partiklar, fett, olja eller andra petroleumprodukter. Efter oljeavskiljaren går vattnet vidare antingen till ett reningsverk på plats, till kommunalt reningsverk eller leds via dagvattennätet till recipient.

Ansvar för skötseln

Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll. För att en oljeavskiljare ska fungera behöver den tömmas. Dels får oljeskiktet på ytan inte bli så tjockt att det påverkar den del där reningen ska ske, och dels måste slam som sedimenterar på botten tömmas eftersom även det påverkar flödeshastighet och uppehållstid i oljeavskiljaren.

Golvbrunn i privat garage

Golvbrunn i garage bör undvikas. Med en fungerande ventilation i garaget kan vatten, snö och is som följer med bilen avdunsta och ventileras bort. Om man har en golvbrunn i sitt privata garage (<50m2) bör den ha en oljespärr som stänger brunnen automatiskt om olja rinner ut i avloppet.

En tät brunn ("spillgrop") kan vara ett alternativ men ofta är det enklare att samla upp eventuellt spill eller läckage manuellt med skrapa och absorberande material.

Golvbrunn får inte anslutas till dagvattenledning och inte heller till avloppet.