Kemikalier

Kemikalier används mer eller mindre i alla verksamheter och hushåll. Man bör använda så miljövänliga alternativ som möjligt, oavsett om det gäller rengöringsmedel, färger eller något annat. Det är också viktigt att förvara kemikalierna på ett bra sätt så att spill inte når mark, ytvatten eller avloppssystem.

Märkning och klassificering av farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter ska klassificeras, ha säkerhetsdatablad och vara märkta på ett tydligt sätt. Syftet är att användarna ska få nödvändig information så att produkten hanteras på ett säkert sätt. Den lagstiftning som gäller är CLP-förordningen (CLP = Classification, Labelling and Packaging, (klassificering, märkning och förpackning).

Reach — EU:s kemikalielagstiftning

Reach är en kemikalielagstiftning som gäller i huvudsak för kemiska produkter, det vill säga ämnen och beredningar/preparat. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.