Till innehållet

Vindkraft

Det finns inga vindkraftverk i Härryda men det är möjligt att uppföra mindre vindkraftverk i kommunen. I stora delar av kommunen är det inte tillåtet med vindkraftsanläggningar, exempelvis runt Landvetter flygplats och kommunens tätorter.

Kommunen är positiv till energikällan vindkraft och att anlägga vindkraftverk där det är möjligt. Samtidigt finns det andra intressen som kommunen måste värna om:

  • boende, verksamheter och annan bebyggelse
  • bevarandeintressen för natur och kultur
  • landskapsbild
  • markanvändningsintressen som vägar, järnvägar, elledningar, flygplats och militärt försvar.

Förbudszon runt flygplatsen

Den strategiskt viktiga flygplatsen begränsar möjligheten att exploatera mark för vindkraft och vindkraftsparker. Landvetter flygplats krav på säkerhetsavstånd, riksintresse och flygtransporter gör att stora områden kring flygplatsen inte tillåter vindkraftverk. Flygplatsen har även ett militärt intresse.

I områden som är lämpliga för vindkraft kan kommunen framför allt att godkänna mindre storlekar på vindkraftverk. Kommunen kan godkänna enstaka större vindkraftverk efter särskild prövning.

Vindbruksplanen har en karta som visar vilka områden som är lämpliga och olämpliga för mindre vindkraftverk . Rödstreckade områden är förbudszoner. Klicka på kartan så blir den större.

Tillåtna områden regleras i en vindbruksplan

Vilka geografiska områden som är lämpliga eller förbjudna för vindkraft regleras i en så kallad vindbruksplan. Den finns med som ett tillägg till översiktsplanen.

Karta som visar var det är otillåtet att anlägga vindkraftverk.Förstora bilden

Vindbruksplanen har en karta som visar vilka områden som är lämpliga och olämpliga för mindre vindkraftverk. Rödstreckade områden är förbudszoner. Klicka på kartan så blir den större.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-12