Lyssna

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus, industribyggnad eller anläggning på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker vi om platsen är lämplig att bygga på och om vatten och avlopp kan ordnas. Vår översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Byggande utanför detaljplanelagt område föregås normalt av ansökan om förhandsbesked.

Förhandbeskedet ger dig ett bindande besked

Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.

Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår till bygglovsprövningen.

Eventuellt behöver vi ytterligare ansökningar

Om vi bedömer att vi kan ge ett positivt förhandsbesked kan vi komma att kräva in en godkänd ansökan om avloppsanläggning. Eventuella utredningar som exempelvis bullerutredning kan tillkomma.
Information om avloppsanläggning

Förhandsbeskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Miljö- och bygglovsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Så här gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas

  • En nybyggnadskarta som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg. Vid stor fastighet visa även förslag på tomtstorlek
  • Byggnadens storlek och våningsantal
  • Marksektionsritning
  • Utlåtande för avloppsanläggning från Miljö- och hälsoskyddöppnas i nytt fönster
  • Eventuell strandskyddsdispens

2. Skicka in din ansökan

Skicka in ansökan över e-post
Vi kommer att införa ny e-tjänst för bygg till sommaren 2020, därför kan du för tillfället inte ansöka via e-tjänst. Ska du göra en ny ansökan eller anmälan ber vi dig istället skicka in den till bygglov@harryda.se

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdfPDF

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov