Lagar och djur?

Miljöbalken

Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En sådan olägenhet är "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Om man däremot har ofta förekommande problem med att katter förorenar barnens sandlådor eller om de går in i bostäder och orsakar allergiska reaktioner så kan detta betraktas som olägenhet för människors hälsa.

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn enligt denna lag.

Djurskyddslagen

Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd inklusive en god djurhälsa. Den syftar också till att främja respekten för djur och deras välfärd, då djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem.

Det är Länsstyrelsen som har tillsyn enligt denna lag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om tillsyn över hund och katt

Enligt denna lag ska katter och hundar  hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Länsstyrelsen är ansvarig för förvildade katter.

Länsstyrelsen ansvarar för att denna lag efterföljs. Länk till annan webbplats.