Hästar

Miljö- och bygglovsnämnden har beslutat om riktlinjer för bedömning av störningar vid bostäder från hästhållning vid tillsyn enligt miljöbalken.

Härryda kommun är hästrik. Det finns för närvarande cirka 180 hästhållare och ca 830 hästar. För att kunna hålla häst krävs förutom att den ska skötas och tas om hand att det finns en godtagbar stallplats, betesmark, hantering av gödsel och mark för spridning av gödsel.
 
Hästar kan ha en positiv inverkan på människors välbefinnande och hjälper till att behålla öppna ängs- och hagmarker. Med fler hästar nära bostäder ökar riskerna för olägenheterna i form av flugor, lukt och spridning av hästallergen.

Riktlinjer

 • Avstånd mellan befintliga bostäder inom planlagt område och hästhållning (stall, paddock, betesmark); ca 50 meter.
 • Avstånd mellan befintliga bostäder utanför planlagt område till stall, paddock ska vara ca 20 -30 meter.
 • Avstånd till betesmark med hästar ska vara ca 10 —20 meter.
 • Avstånd till ridskolor och större hästgårdar ska vara ca 100 meter till befintliga bostäder.
 • Vid nyetablering av hästhållning bör avstånden utökas till betydligt längre avstånd.

Övriga skyddsåtgärder

Prövning av störningar ska alltid göras i varje enskilt fall. Hästhållare ska alltid vidta de skyddsåtgärder för att begränsa störningarna som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra.

Nedgrävning av död häst

Du som vill gräva ner en häst behöver kontakta miljö- och hälsoskydd på kommunen. Du ska också lämna in följande uppgifter:

 1. Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar
  sjukdom).
 2. Hästens namn, id-nr och ras.
  Platsen där hästen planeras begravas på måste kunna
  beskrivas utförligt.
 3. Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några hållpunkter att följa vid val av platsen för nedgrävning:

 1. Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus
  eller morän).
 2. Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter,
  allra helst bör avståndet var upp till 200 meter.
 3. Nedgrävning får inte ske i vattenskyddsområde.
 4. Det är bra om kroppen kalkas före återfyllnad sker.
 5. Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en
  meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 6. Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial
  (ett s.k rovdjursskydd).

Platsbesök

Vid en del fall kan miljö- och hälsoskydd vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det att vi ser på det kartmaterial vi har tillgång till på kontoret.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.