Gödselhantering

Härryda har idag ganska få större jordbruk men flera små och medelstora hästgårdar. Stallgödsel är ett utmärkt gödselmedel förutsatt att det hamnar på rätt ställe - i grödan. Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxta sjöar och otjänliga vattentäkter. Att slarva med lagring och spridning av gödsel kan leda till miljösanktionsavgift.

Nitratkänsliga områden

Den första januari 2013 pekades nya känsliga områden ut. För de områdena gäller regelverket spridning, lagring och dokumentation att gälla 1 januari 2014 . I Härryda kommun berör detta Landvetters samt Råda församlingar.


Odlar du inom nitratkänsligt område?

Var då noga med dokumentationen av din växtodling. Du ska ha skriftlig dokumentation av grödans behov och vilka gödselmedel du använder. Tänk på att detta är ett tvärvillkor, och om inte dokumentationen uppfylls blir det avdrag på dina stöd vid en kontroll.
Läs mer om hur du kan beräkna ditt kvävebehov och vad som ska dokumenteras:
Vad gäller inom nitratkänsligt område? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Spridning

I känsliga områden får spridning av gödsel inte ske 1 november - 28 februari. Under tiden 1 augusti— 31 oktober får flyt- och fjäderfägödsel samt urin endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. För fastgödsel (ej fjäderfä) gäller tiden 1 augusti – 30 september och då får det endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. Mellan 1 – 31 oktober får fastgödsel endast spridas i växande gröda, före höstsådd eller nedbrukas inom 12 timmar.

Gödselmedel får inte spridas närmare än två meter från åkerkant som gränsar till vattendrag eller sjö. Spridning får heller inte ske om marken lutar mer än tio procent mot vattendraget eller sjön. Man får inte sprida stallgödsel som motsvarar mer än170 kg kväve per hektar och år. Inför höstsådd får du högst tillföra 60 kg lättillgängligt kväve per hektar till oljeväxter och för övrig höstsådd max 40 kg .

I övriga delar av kommunen får spridning av gödsel ske året runt men under tiden 1 december — 28 februari ska den brukas ned inom 12 timmar.
Spridning inte får ske på tjälad eller snötäckt mark under andra tider på året. Det är viktigt att hålla skyddsavstånd till diken och vattendrag och till enskilda vattentäkter. Spridning av gödsel vid olämplig tidpunkt, vid olämpliga väderförhållanden och i för stora mängder leder till ökat läckage av växtnäring och riktlinjen är att det inte får spridas mer än 22 kg fosfor per hektar och år.

Överskott

Om du har för mycket gödsel kan du föra bort överskottet och då ska du dokumentera datum, mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Lagring

Djurantalet på en gård får inte vara större än vad den spridningsareal som finns på gården medger för att marken inte ska överbelastas. En djurhållare kan skriva spridningskontrakt (minst 1 år) med andra jordbrukare för att klara spridningsarealen.

För att lagra gödsel krävs täta plattor och behållare som är tillräckligt stora för att med marginal rymma den gödselmängd som produceras under den tid som spridning inte är tillåten.

Inom känsliga områden gäller:
1-2 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, gödselplatta alternativt container
3-10 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 6 månader
Fler än 10 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 8 månader
Utanför känsliga områden gäller:
1-2 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, inga generella krav på utformning
3-10 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, gödselplatta alternativt container
Fler än 10 djurenheterTäta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 6 månader

Miljökvalitetsnormer för vatten

Det är viktigt att se till att gödsel inte sprids eller lagras så att det når vattentäkter, sjöar eller vattendrag. Utifrån EU´s vattendirektiv införde Sverige år 2009 s.k. miljökvalitetsnormer för vatten. Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status till år 2015. Förenklat kan det jämföras med att alla vatten nu har fått en diagnos och krav riktas mot berörda myndigheter om att sätta in rätt medicin. I Härryda kommun riskerar vattendragen att inte uppnå god status till 2015. Bland annat kan detta åtgärdas genom krav om förbättrad gödselhantering vid behov som minskar övergödning och annan förorening av vattendragen.

Dispens

Ansökan om dispens för spridning eller lagring av gödsel till exempel inom vattenskyddsområde görs hos miljö- och hälsoskydd.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.