Giftormar

Om du är intresserad av att hålla orm inom detaljplan i Härryda kommun, krävs det tillstånd. Innan du skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

Regler

Om man är intresserad av att hålla orm inom detaljplan i Härryda kommun, krävs det tillstånd enligt ”Härryda kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Innan man skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

E-TJÄNST, Ansökan om djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

I vissa fall behöver du tillstånd hos länsstyrelsen

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Information om ormhållning Öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Allmänt

4 § Terrarium med giftormar ska vara låst när inte utfodring, rengöring eller annan skötsel och hantering av djuren utförs. Terrariet ska också vara försett med en skylt med korrekt artnamn samt varningsskylt med upplysning om att terrariet innehåller giftormar. Lokalen ska vara rymningssäker. Ventiler och liknande öppningar i sådana lokaler ska vara försedda med nät eller andra anordningar som omöjliggör för djuren att ta sig ut. Dörrar och fönster ska hållas stängda. (DFS 2005:8, 4 §)

Förtydliganden

Om man öppnar fönster för vädring måste nätfönster användas under den tid fönstret är öppet. I begreppet ”lokal med terrarium” omfattas hela bostaden. Det innebär att alla bostadens ventilationskanaler ska vara försedda med väl förankrade nätspärrar och att även avloppen ska vara rymningssäkrade.

För att terrariet ska vara rymningssäkert ska nyckel förvaras oåtkomligt för barn. Utrymme mellan golv och väggar, liksom tak och väggar, i terrariet ska vara rymningssäkrat.

Bostaden ska hållas låst när djurhållaren lämnat bostaden, även under mycket kort tid.

Noteringar

Innan införskaffande av giftorm bör man genomgå de av Jordbruksverkets godkända utbildningar som finns.

Fastighetsägaren samt grannar bör meddelas före införskaffandet av giftorm.

En varningsskylt med upplysning om giftorm bör finnas uppsatt även på bostadens utrymningsvägar. Detta för att informera räddningspersonal i händelse av brand.

Rum med terrarium bör vara välstädat samt vara rent från prylar och saker på golvet. Om ormen tar sig ut från terrariet försvåras infångandet betydligt om den kan gömma sig.

Om olyckan är framme och serum behövs: ring 112

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.