Kontakt
Lyssna

Vattenverket i Hindås
och de tre etapperna

"En liten film om vårt vatten" berättar om planen som tryggar tillgången på dricksvatten och avlopp i Härryda. Producent: Frank&Earnest


Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt.

Händer just nu

Arbete med överföringsledningar vid Björrödsmotet och längs Härrydavägen

Kommande veckor pågår arbeten med rörläggning längs Härrydavägen. Du som kör längs Härrydavägen märker att trafikanordningar är på plats för att ge utrymme för våra arbeten samt för att vi ska kunna arbeta säkert. Gång- och cykeltrafikanter kommer stundvis att ledas kring våra arbeten men dessa tillfälliga vägar är tydligt uppmärkta och utformade på ett säkert sätt. Tänk på vår arbetsmiljö och sänk hastigheten när du passerar!

Råvattenintagsstation på Bockön i Hindås

På Bockön pågår arbeten med ledningar och pumphus. I denna vecka 46, och två veckor framåt - t.o.m vecka 48 - pågår sprängningar på Bocköns spets. De som är direkt påverkade kontaktas inför detta arbete. Byggtrafik inkl. transporter och arbetsfordon trafikerar Bockövägen och vi ber om er förståelse under byggtiden.

Högvattenreservoaren vid Älmhultsvägen i Hindås

De närmsta veckorna pågår arbeten med grundläggning för reservoaren samt schaktning och rörläggning utmed Älmhultsvägen. Det kommer att gå en del transporter längs vägen. Vi har gjort några extra mötesplatser på vägen för att bilister och andra trafikanter ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt.

2019-11-12

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssytemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås.
Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2022 då allt väntas vara klart.