Lyssna

Omdragning av Iberovägen

Med start i augusti 2020 kommer nya vatten- och avlopps­ledningar samt en omdragning av delar av Iberovägen påbörjas.

Nedläggningen av ledningar och anläggandet av Ibero­vägen bedöms bli färdigt under februari 2021 och då påbörjas arbetet med att anlägga en dagvattendamm. Dagvattendammen kommer att bli en så kallad torrlagd dagvattendamm som endast kommer hålla vatten under kortare perioder i anslutning till nederbörd.

Dammen uppskattas bli klar under våren 2021.

Under projektets gång kan trafiken komma att tillfälligt behöva ledas om förbi arbetsplatsen. Detta leder till att framkomligheten ibland kan vara begränsad. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att minska störningarna och ber om överseende under den tid som dessa arbeten pågår.

Läs mer om kommande byggnation av vattenverket vid Iberovägen i Hindås.

Kontakt

Kontakt:
Lovisa Gustafsson, projektledare
lovisa.gustafsson@harryda.se