Lyssna

Vattenverket i Hindås
och de tre andra etapperna

Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Se filmen som visar framtidens vattenförsörjning på ett enkelt sätt.

Händer just nu

Härrydavägen mellan Landvetter och Hindås (Etapp 1)

Hållplatserna Assmundtorp Läge A (mot Landvetter) och Läge B (mot Hindås) kommer tillfälligt att dras in from 14 oktober och beräknas att öppna igen fredag vecka 44.

Mindre störningar i form av tillfälliga avstängningar kan förekomma vid Blåvingevägen samt Hagalundsvägen vid enstaka tillfällen. Vid utkörning invänta trafikflöde.

Tillfälliga trafikljus och andra trafikanordningar är på plats. Tänk på säkerheten för de som går och arbetar intill vägen, sänk din hastighet när du passerar. Gång- och cykelvägen förbi arbetena är avsmalnad ett tag men fullt farbar. Gatubelysningen är tillfälligt avstängd under byggtiden. Pga. sabotage har vi de senaste månaderna haft problem med gulblink och att trafikljusen tillfälligt varit avstängda. Bilister som kör mot rött medför stora problem, då ljusen känner av detta och då går i rött i alla lägen. Detta har medfört långa väntetider och störningar för er som behöver passera. Vi ber om er förståelse under byggtiden och gör det vi kan för att få trafiken att flyta på så smidigt som möjligt.

Arbeten i och kring Västra Nedsjön (Etapp 2)

Byggtrafik går längs Bockövägen där arbete med pumphus samt sjöledningar pågår. Sprängningsarbeten kommer pågå under vecka 43-44. Bocköns udde är avstängd för trafik med grindar och vändplats saknas. Åk inte båt eller paddla i närheten av pågående arbeten.

Sjöledningsarbete pågår längs kajen på udden vid Hjortviken. Allmänheten har ingen tillgång till kajen och udden under denna period. Infartsvägarna till området är avspärrade med grindar. Arbetet beräknas att färdigställas december 2020.

Grönytor intill Dämmevägen nyttjas för arbete med sjöledningarna. Ytor som nyttjas spärras av med grindar och allmänheten har inte tillgång till dessa ytor under arbetsperioden. Arbetet beräknas att färdigställas vinter 2020. Byggtrafik och buller kan förekomma. Andra förberedande arbeten såsom nedtagning av träd utförs inom området.

Älmhultsvägen i Hindås (etapp 3)

Markarbeten kring reservoaren utmed Älmhultsvägen medför en del transporter längs vägen. Extra mötesplatser gör det smidigare att köra.

Iberovägen i Hindås

Schaktningsarbeten och rörläggning pågår utmed Iberovägen. Det är omledningar för trafik som passerar här. Byggtrafik och buller kan förekomma

2020-10-19

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssytemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås.
Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2022 då allt väntas vara klart.