VA-ledningar och ny gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda

Arbetet fortsätter för en 6 kilometer lång VA-ledning och en 4,5 kilometer lång belyst gång- och cykelbana längs Hällingsjö­vägen (från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda). Detaljerna i planen är klara och kommunen kommer att kontakta de mark­ägare som påverkas av väganläggningen.

Gång- och cykelbanan börjar vid Basåsvägen i Hällingsjö och går till kyrkan i Rävlanda.

Preliminär tidplan

  • Förprojektering: 2017-2018
  • Detaljprojektering: 2019-2022
  • Byggnation: 2022-2024
  • Driftsättning: 2024

Händer just nu:

2021-12-21
Alla fastighetsägare som påverkas av den blivande gång- och cykelbanan har fått ritningar utskickade till sig. Kommunen fortsätter att ta direkt kontakt med alla berörda fastighetsägare och tillsammans med dem utreda de felaktigheter eller funderingar som uppstått. Kommunen för också en löpnande dialog med Trafikverket om den påverkan som GC-vägen kommer ha på den befintliga vägen.

2021-07-06
Brev med avtalsförslag med tillhörande ritningar skickas kontinuerligt ut till berörda fastighetsägare. Under rådande omständigheter har arbetet dragit ut på tiden. Målet är att alla ska ha blivit kontaktade senast den sista september.

2021-02-22
Arbetet med att göra utredningar* och ta fram handlingar är nu slut­förda. Kommunen går nu in i nästa del av projektet som innebär en förnyad kontakt med alla berörda fastighetsägare. Alla berörda mark­ägare längs den planerade gång- och cykelbanan får ett brev under februari månad 2021.

Därefter kommer ritningar över vägens placering i förhållande till den berörda tomten att skickas till var och en, tillsammans med ett avtals­förslag över varje enskild fastighet.

Var och en erbjuds samtal
Kommunen förbereder också möten i digital eller fysisk form med hänsyn taget till rådande läge. Kontakten tas i ett första steg med de mindre antal fastighetsägare som påverkas direkt av det ovan beskrivna ställningstagandet hos Trafikverket. Därefter kommer övriga fastighetsägare att erbjudas ett möte med kommunen.

Påverkan på den befintliga Hällingsjövägen
Under projekteringen har kommunen tillsammans med Trafikverket, som är väghållare för väg 527, identifierat två områden där den kommande gång- och cykelbanan påverkar bilvägen väsentligt. Det innebär att kommunen måste ansöka om ett så kallat ställnings­tagande, vilket är en förenklad form för ändring av Trafikverkets vägrätt på ett par ställen längs vägen.

Kontakt

Daniel Lindell,
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se

Petrus Sigvardsson, trafikingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se
Anders Lorentzon,
VA-ingenjör
031-724 62 28
031-724 89 93
anders.lorentzon@hvaa.se
Johanna Kling,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 89 07
johanna.kling@harryda.se

Relaterad information

*Arkeologiska spår

Ett konkret exempel på utredningar som utförts är de arkeologiska undersökningar som utfördes av Västarvet kulturmiljö. Det blev en två-stegs raket där den första delen, den arkeologiska utredningen, bestod av 46 så kallade sökschakter utspridda längs hela sträckan. I 13 av sökschakterna fann man spår av tidigare boplatskaraktär och eftersom flera av dem fanns inom ett begränsat område i närheten av Björketorps kyrka följdes utredningen av en arkeologisk förundersökning.

I förundersökningen grävdes ytterligare nio schakter som visade spår av tio stolphål, fyra gropar, två rännor och en härd. Kol 14 prover togs av lämn­ingarna vilka kunde ge en tids­period mellan sen vikingatid och tidig medeltid. Området har alltså varit bebott i över 1000 år.
Arkeologisk utredning GC-väg Hällingsjö-Rävlanda Pdf, 1.4 MB.
Arkeologisk förundersökning boplats Högen Pdf, 1.9 MB.