Nya bostäder i Säteriet

I Säteriet planerar Förbo AB för cirka 300 bostäder och cirka
10 000 kvadratmeter lokaler och längs Platåvägen planerar Eirhem för cirka 70 nya bostäder. I planen finns även plats för en ny förskola och ett parkeringshus. Visionen är att utveckla den attraktiva och centrala stadsdelen Säteriet.

Utbyggnad

Just nu planerar Härryda kommun för de kapacitetsförbättringar som krävs av VA-ledningarna i området för att kunna försörja de nya bostäderna. I samma veva som ledningarna byggs ut breddas också delar av Platåvägen och Björkgården, och tillsammans med Bokgården får de också en ansiktslyftning.

Detaljplanen

Detaljplanen har varit en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatör för planen har varit Förbo AB. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 november 2021 och fick laga kraft den 14:e december 2021.
Läs mer om exploatörsdrivna detaljplaner

Kontakt

Kontakt för frågor om kommunens markarbeten:

Daniel Lindell,
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
daniel.lindell@harryda.se

Kontakt för markfrågor:

Jens Edholm,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
jens.edholm@harryda.se

Kontakt för VA-frågor:
Ricardo Silva Da Lage,
VA-ingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
ricardo.silvadalage@hvaa.se

Kontakt hos
exploatören Förbo:
Hanna Holmqvist, hanna.holmqvist@foerbo.se031-746 50 00 (kundtjänst)