Kontakt
Lyssna

Mölnlycke fabriker och Wallenstam arena

På platsen där det en gång varit textilfabrik, finns det i dag nya verksamheter i de gamla fabrikslokalerna. I och i närheten av det gamla industriområdet ska det byggas 600 bostäder, nya verksamheter och en ny idrottsarena med plats för 1 600 sittande åskådare. Nybyggnationen har i kombination med den gamla fabriksmiljön potential att bli en karakteristisk och livfull del av Mölnlycke.

Händer just nu:

Projektering

Just nu förbereder vi för att börja bygga allmänna gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp och torget framför idrottshallen. Vi förbereder även byggstarten av idrottshallen Wallenstam arena enligt planen är sommaren 2019. Det pågår också markförhandlingar med berörda fastighetsägare i Wendelsberg.

Senast uppdaterad: 2019-02-21

Bostäderna byggs av fastighetsbolaget Wallenstam som också äger marken. Härryda kommun bygger en ny idrottsarena med två stora salar för match och träning. 1600 sittande åskådare ska få plats.

Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg, ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker vann laga kraft 25 september 2018.

Vanliga frågor

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens Mark och bostad som sätta adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress (belägenhetsadress).

När börjar arbetet?

I samband med att detaljplanen vann laga kraft påbörjade Wallenstam förberedande mark- och rivningsarbeten.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbete här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleds sommaren 2019. Innan dess undersöker vi marken mer grundligt för att till exempel kontrollera markens bärighet. Kommunens arbete sker etappvis. Första etappen sker på Fabriksvägen.

Sommaren 2019 tas första spadtaget för kommunens nya idrottsarena med plats för 1700 sittande åskådare. Arenan ska heta Wallenstam arena. Namnet kom kommunen och Wallenstam överens om i det ramavtal som beslutades av kommunfullmäktige 2013.

Hur höga blir flerbostadshusen?

Detaljplanen medger hus som är mellan två och åtta våningar. Utöver det får det byggas vindsvåning och souterräng.

Ska Disponentvillan rivas?

Disponentvillan är inte skyddad mot rivning i detaljplanen. Däremot krävs det lov från kommunen för att få riva Disponentvillan. Beslut om rivningslov tas av miljö- och bygglovsnämnden efter att en ansökan har skickats in.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunen håller dessutom på med en trafikanalys på Sätervägen. Analysen ska mynna ut i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

Hur tätt och högt bygger Wallenstam, kommer solen ner mellan bostadshusen?

Wallenstam svarar att de gjort solstudier under planarbetet samt för varje fastighet i projekteringen som visat att det kommer vara bra solljusinsläpp. Byggnationen i Mölnlycke Fabriker ligger på en höjd mot söder och har bra solförutsättningar.

När kan jag ställa mig i kö till hyresrätter/bostadsrätter?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer enligt ramavtalet förmedlas via Härryda kommuns bostadskö.

När vi bygger bostadsrätter använder vi oss oftast av en extern mäklare. Eventuellt kan även bostadsrätter förmedlas via kommunens kö, men i dagsläget vet vi inte hur de bostadsrätter som byggs i Mölnlycke Fabriker kommer säljas och därför hänvisar vi till att man finns registrerad på vår hemsida för att få mer information om projektet. Så snart vi vet hur lägenheterna kommer säljas meddelar vi det via ett nyhetsbrev till samtliga som är registrerade på vår hemsida.

Om man vill veta mer om projektet skriver man upp sig på Wallenstams webbplats molnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Då får man löpande information om vad som händer samt blir inbjuden till våra träffar och event.

Hur stora blir bostäderna?

Bostäderna kommer ha varierande storlek. Wallenstam bygger främst bostäder på 1-4 rum och kök men majoriteten av bostäderna blir tvåor.

Har alla balkong med utsikt över Massetjärn?

De flesta lägenheter kommer ha fransk balkong, balkong eller uteplats. Alla kommer inte ha utsikt mot Massetjärn.

Kan man källsortera?

Ja, det kommer gå att källsortera i området.

Hur många p-platser blir det i p-huset?

Enligt Wallenstam kommer p-huset inrymma platser för merparten av behovet för området. Platserna ska nyttjas av boende, de som jobbar i Mölnlycke Fabriker och besökare till området.

Vad kommer en förhyrd parkering att kosta i p-huset?

Betalningsmodellen är ännu inte utredd.

Hur tänker ni om gröna ytor mellan husen?

Vi vill alltid skapa gröna och tilltalande gårdar för våra hyresgäster. I Mölnlycke Fabriker vill vi fortsätta låta naturen ta stor plats och hoppas att den ska växa in i projekten på ett naturligt sätt.

Kommer det att finnas gemensamhetslokaler?

Vi är tidigt i processen och i dagsläget planerar Wallenstam inte för några gemensamhetslokaler i de kvarter som byggs först.
Inom området kommer det finnas restauranger, butiker och service.

Vem har bestämt att den nya idrottsarenan ska heta Wallenstam arena?

Det beslutade kommunfullmäktige år 2013 genom att godkänna det det första exploateringsavtalet som kommunen kommit överens om med Wallenstam.

För att det inte ska uppstå någon förvirring kring vad som är den planerade Wallenstam arena och vad som är den nuvarande Wallenstamshallen som ligger närmare Hulebäcksgymnasiet, så kommer den senare hallen att byta namn till och ingå som en av två hallar i Mölnlycke idrottshall.

Prenumerera på den här sidan

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och väljer nyhetsbrev (kryssar i rutan för prenumeration) godkänner du att Härryda kommun hanterar din e-postadress för den här prenumerationen. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Planhandlingar

Utredningar

Gatukostnadshandlingar

Projektering

Byggstart

Kontakt

Projektledare

Johan Gustafsson
031-724 61 00 (växel)
johan.gustafsson@harryda.se

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Tayman Mahshid, projektledare
031-724 61 00 (växel)
tayman.mahshid@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Ljung, fastighetschef
031-724 61 00 (växel)
anders.ljung@harryda.se

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se