Landvetter nya centrum, kvarteren 2 och 3

Förbos färdigställda bostadskvarter Landevi gårdar och till höger Kålltorps byggnation av kvarter 3, Landevi park.

Förbos färdigställda bostadskvarter Landevi gårdar och till höger Kålltorps byggnation av kvarter 3, Landevi park.

I den västra delen av Landvetter centrum pågår ett arbete med att få fler attraktiva bostäder i centrummiljön. Förbo har färdigställt 102 hyreslägenheter i Landevi gårdar och Kålltorps bygg blev precis innan sommaren klar med byggnationen av Landevi park. Runt husen kommer kommunen fräscha upp vägar, gångvägar och grönytor.

Händer just nu:

Tilldelningen av entreprenaden är överklagad till Förvaltnings­rätten. Avgörande förväntas komma i slutet av 2022.

  • Kommunen håller på att handla upp en entreprenör för ombyggnationen av gata och grönområde. Entreprenadstart beräknas till kvartal 1, 2022.

Uppdaterad 2022-04-29

Landevi park

Under försommaren 2022 färdigställde Kålltorp bygg kvarter 3, Landevi park, och de nya bostadsrättsägarna flyttade in.

Gatu- och ledningsutbyggnad längs Brattåsvägen

I februari 2020 färdigställde kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlade också om att förnya och förbättra befintligt VA-system.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.