Lyssna

Landvetter centrum
kvarteret 3 till salu

Härryda kommun bjuder in till budgivning för genomförande av flerbostadshus på kvarteret 3 i Landvetter centrum. På den här sidan hittar du information om förutsättningar och krav för köp av kvarteret 3.

Kvarteret 3 ligger inom detaljplanelagd mark för bebyggelse av flerbostadshus, förskola och/eller centrum­verksamhet. Vinnaren av budgivningen ges möjlighet att genom­föra byggnation av kvarteret 3.

Översiktlig kartbild, aktuell fastighet är rödmarkerad.

Förutsättningar

Detaljplan och fastighetsbildning

Detaljplanen för Landvetter nya centrum kvarteret 2 och 3 fick laga kraft
2017-11-30. Kvarteret 3 kommer utgöra en egen fastighet i enlighet med gällande detaljplan och ha en areal om cirka 2 000 kvadratmeter. Inom fastigheten medges bebyggelse i tre våningar.
PlankartaPDF

Möjlig markanvändning inom kvarteret 3:

B – Bostad
C – Centrumändamål
S – Förskola

Upplåtelseform

Samtliga lägenheter ska vara upplåtna som bostadsrätt alternativt ägarlägenhet.

Geoteknik

Vid inlämnande av anbud ska särskilt beaktande tas till de geotekniska förhållandena inom kvarteret.

Det har genomförts ett flertal geotekniska undersökningar. Övergripande geotekniska förutsättningar samt geotekniska utredningar för området kan du läsa mer om i dokumenten Planbeskrivning och Geotekniska undersökningar här nedanför.
PlanbeskrivningPDF
Geoteknisk undersökning projekterings-PM 2019-01-25PDF
Geoteknisk undersökning MUR 2019-01-25PDF
Geoteknisk undersökning PM 2013-11-22PDF
Geoteknisk utredning karta 2004PDF
Geoteknisk utredning PM 2004-09-21PDF

Anbudsgivaren ansvarar för att genomföra kompletterande geotekniska undersökningar om det krävs för genomförandet av det tänkta projektet.

Anbudsgivaren får utföra geotekniska undersökningar innan anbud lämnas. Utförandet av undersökningarna ska anmälas och godkännas av trafikverksamheten på Härryda kommun innan de utförs.

Infrastruktur

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Standard- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts på befintliga vägar inom detaljplaneområdet och området har kompletterats med nya vägar. Även kommunala vatten-, avlopps- och dagvatten­ledningar har byggts ut.

Härryda Energi har byggt ut sitt elnät inom detaljplaneområdet. Möjlighet till nyanslutning finns från kringliggande vägar.

Parkering och angöring

All parkering ska lösas inom fastigheten. Antalet parkeringar ska uppgå till minst 0,8 parkeringar per bostad.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.
DagvattenpolicyPDF

Gestaltning och utformning

Byggnation inom kvarteret 3 ska utföras som flerbostadshus. Stor vikt ska läggas vid gestaltning, och fasader ska utformas med särskild hänsyn till områdets exponerade läge i Landvetter centrum.

Budgivning

Fastigheten säljs till högstbjudande. Lägsta accepterat pris är 4 000 000 kronor.

I köpet ingår fastighetsbildning för avstyckning samt kostnader för utbyggnad av allmän platsmark. Om köparen därutöver önskar ytterligare fastighetsbildningsåtgärder ska dessa bekostas av köparen.

Köparen står för avgifter avseende bygglov, planavgift, tekniska anslutningar, lagfart med mera.

Anbudet ska vara baserat på en byggnation av flerbostadshus.

Process efter budgivning

Processen

Härryda kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud.

Anbudsgivare med högst anbud och som kommunen väljer att jobba vidare med kommer ensam att få arbeta vidare i processen för en byggnation på kvarteret 3.

Innan marköverlåtelseavtal tecknas mellan parterna ska färdiga bygglovshandlingar arbetas fram i samråd med Härryda kommun. Anbudsgivaren har fram till 30 september 2020 på sig att ta fram bygglovshandlingar. Är inte anbudsgivaren och kommunen överens gällande bygglovshandlingarna efter 30 september 2020 har kommunen rätt att avsluta arbetet och gå vidare med den anbudsgivare som angivit näst högsta bud.

Marköverlåtelseavtal

Vid försäljning kommer marköverlåtelseavtal tecknas med köparen. Avtalet tecknas i samband med att köparen arbetat fram bygglovs­handlingar för genomförande av projektet.

Inlämning anbud

Anbudet ska innehålla uppgifter om köpeskilling samt företagets organisatoriska och ekonomiska förmåga att genomföra byggprojektet. Om flera företag lämnar anbud tillsammans ska det tydligt framgå vilken part eller vilka parter som kommer att genomföra projektet.

Anbud ska vara Härryda kommun tillhanda senast 1 juni 2020 kl 12.00. Anbudet kan lämnas i receptionen på Råda torg 1 eller skickas via post till:

Härryda kommun
Sektor samhällsbyggnad, Mark och exploatering
ATT: Lotta Hanborn
435 80 Mölnlycke

Märk ert anbud med ”Anbud Kvarteret 3 Landvetter centrum”.

Frågor och svar

Frågor och svar gällande försäljningen

Frågor som uppstår under anbudstiden skickas till: markochexploatering@harryda.se

Tidplan

2020-03-31 Publicering av anbudsförfrågan
2020-06-01 Sista dag för inlämning av anbud
2020-06-11 KS beslut av vinnande anbud
2020-06-12 Meddelande av vinnande anbud
2020-09-30 Bygglovshandlingar ska vara klara
2020-11-19 KS beslut om marköverlåtelseavtal

Övriga bilagor

Kontakt

Lotta Hanborn,
markadministratör
031-724 62 35
markochexploatering@harryda.se