Kontakt
Lyssna

Dagvattenpark och nya broar

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring, nya dagvattendammar och broar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring, nya dagvattendammar och broar.

Från och med hösten 2019 kommer en hel del arbeten att märkas utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån blir både bredare och djupare för att förebygga översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön. Mölnlycke centrum får dessutom tre nya broar över ån.

Kommunen planerar att starta arbetena för Mölndalsån under hösten 2019. Syftet med muddringen är att bredda och fördjupa Mölndalsån för att minska översvämningsrisken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödeskapaciteten i hela vattensystemet längst med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och cirkulationsplatsen vid p-huset i Mölnlycke.

Detta händer i centrum

  • Under våren 2019 fortsätter kompletterande utredningar i Mölndalsån.
  • Provborrning längs Säterivägen för att kunna dra ledningar till dagvattendammarna.
  • Tre dagvattendammar anläggs mellan Säterivägen och Mölndalsåns mynning i Rådasjön.
  • Tre nya broar anläggs över ån för att öka tillgängligheten mellan södra och norra sidan. Broarna bidrar därmed till att göra stadskärnan mer attraktiv och omvandla barriärer till mötesplatser. Nuvarande Hulebäcksbron ersätts med en ny bro.
  • Muddring av Mölndalsån.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

Minskad framkomlighet längs Säterivägen

Arbetena som startar i höst kommer tidvis att påverka framkomligheten i centrum för alla trafikanter. Cykel- och gångtrafikanter kan i perioder exemeplvis behöva ta en liten omväg längs Säterivägen då stråket stängs av i etapper. Det kan även förekomma avstängningar och omledningar av trafik söder om Mölndalsån på grund av muddringsarbetena.

Störningsinformation uppdateras kontinuerligt på harryda.se när arbetena sätter igång.

Kontakt

Tayman Mahshid,
projektledare Trafik
tayman.mahshid@harryda.se