Kontakt
Lyssna

Dagvattenpark och nya broar

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring, nya dagvattendammar och broar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring, nya dagvattendammar och broar.

Från och med hösten 2019 kommer en hel del arbeten att märkas utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån blir både bredare och djupare för att förebygga översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön. Mölnlycke centrum får dessutom tre nya broar över ån.

Händer just nu

Vid cirkulationsplatsen Säterivägen och Mölndalsvägen är ett område avskärmat med låga gröna staket som ett led i arbetet med de nya dagvattendammarna.

Kommunen starta arbeten längs Mölndalsån under hösten 2019.
Syftet med bland annat muddringen av Mölndalsån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämningsrisken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödeskapaciteten i hela vattensystemet längst med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och cirkulationsplatsen vid p-huset i Mölnlycke.

Fler broar i centrum

Tre nya broar anläggs över Mölndalsån för att öka tillgängligheten mellan södra och norra sidan ån. Broarna bidrar därmed till att göra stadskärnan mer attraktiv och omvandla barriärer till mötesplatser. Nuvarande Hulebäcksbron ersätts med en ny bro.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

Minskad framkomlighet längs Säterivägen

Arbetena som startar i höst kommer tidvis att påverka framkomligheten i centrum för alla trafikanter. Cykel- och gångtrafikanter kan i perioder exemeplvis behöva ta en liten omväg längs Säterivägen då stråket stängs av i etapper. Det kan även förekomma avstängningar och omledningar av trafik söder om Mölndalsån på grund av muddringsarbetena.

Störningsinformation uppdateras kontinuerligt på harryda.se när arbetena sätter igång.

Kontakt

Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
lovisa.gustafsson@harryda.se