Lyssna

Från och med våren 2020 kommer en hel del arbeten att märkas utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån blir både bredare och djupare för att förebygga översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön.

Kommunen startar arbeten längs Mölndalsån under våren 2020. Syftet med bland annat muddringen av Mölndals­ån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämnings­risken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödes­kapaciteten i hela vatten­systemet längs med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och parkeringshuset i Mölnlycke.

Aktuellt

2020-06-26
Inom några veckor är muddringsarbetena klara förbi Hulebäcks­gymnasiet och då flyttar muddringsekipaget över och påbörjar arbeten nedströms Allébron. När muddringen pågår nedströms Allébron kommer fordon att köra in och ut till arbetsområdet vilket kan påverka framkomligheten på Säterivägen i viss utsträckning.

Tänk på att hålla avstånd till arbetsplatsen där flera stora maskiner rör sig. Tack för att du följer anvisningar på platsen om tillfälliga vägar!

2020-06-05
Nu har muddringarbetet i Mölndalsån startat och pråmarna som ska föra fram grävmaskinerna i vattnet är sjösatta. Arbetet pågår under stora delar av sommaren och startar vid Massetjärns utlopp för att sedan röra sig nedströms. Det är förbjudet att åka båt eller kanot där arbetet pågår men det går bra att åka upp längs ån så länge man håller avstånd till muddringsstället.

2020-04-17
Projektet är igång. Först ut kommer stabilitetsåtgärder att göras för en sträcka på Långenäsvägen. Arbetet pågår från och med 1 april och avslutas under vecka 21. Det finns risk för köer i biltrafiken.

Trafiken (både bilister och gångtrafikanter och cyklister) kommer även att påverkas av de kapacitetshöjande åtgärder som utförs utmed ån samt dagvattendammarna söder om Säterivägen vid Råda stock.

När de stabilitetshöjande åtgärderna är klara startar muddringen av Mölndalsån. Arbetet startar vid Massetjärns utlopp och fortsätter nedströms mot centrum.

Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Gröna staket skyddar grodorna
De låga grodstaketen längs Säterivägen ska sitta kvar under hela entreprenaden för att grodor inte ska vandra in i området förrän dagvattendammarna är på plats. Särskilt viktigt är det att staketet är intakt under det varma halvåret när grodorna är aktiva.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

Minskad framkomlighet längs Säterivägen

Arbetena som startar under våren kommer tidvis att påverka fram­komligheten i centrum för alla trafikanter. Cykel- och gångtrafikanter kan i perioder exemeplvis behöva ta en liten omväg längs Säterivägen då stråket stängs av i etapper. Det kan även förekomma avstängningar och omledningar av trafik söder om Mölndalsån på grund av muddrings­arbetena.

Störningsinformation uppdateras kontinuerligt på harryda.se när arbetena sätter igång.

Kontakt

Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
lovisa.gustafsson@harryda.se

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.