Dagvattenpark

Sedan våren 2020 har en hel del arbeten pågått utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån muddras för att bli både bredare och djupare och klara översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön.

Kommunen startade arbeten längs Mölndalsån under våren 2020. Syftet med bland annat muddringen av Mölndals­ån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämnings­risken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödes­kapaciteten i hela vatten­systemet längs med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och parkeringshuset i Mölnlycke.

Aktuellt

2022-01-21
Nu har nya träd och buskträd planterats längs södra sidan av ån för att ersätta de träd som behövdes tas ner under muddringen. När träden har vuxit till sig kommer de att skapa skuggning över ån som är viktig för bland annat fiskar som lever där.

Arbetena längs ån är färdiga för den här etappen men på sikt kommer även arbeten behöva utföras vid Hulebäcksbron, gång- och cykelbron vid Hulebäcksgymnasiet. De arbetena beräknas först om några år.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

OBS! På grund av fel i projekteringen och väntan på beslut om åtgärd är arbetet med dagvattendammarna pausad.

Gröna staket skyddar grodorna

De låga gröna grodstaketen längs Säterivägen är till för att grodor inte ska vandra in i området förrän dagvattendammarna är anlagda. I väntan på beslut kring dammarnas framtid får staketet sitta kvar och kommer att ses över inför en eventuell byggstart.

Åtgärder i Mölnlycke centrum, Mölndalsån

Kontakt

Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)
lovisa.gustafsson@harryda.se

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.