Lyssna

Dagvattenpark

Sedan våren 2020 har en hel del arbeten pågått utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån blir både bredare och djupare för att förebygga översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön.

Kommunen startade arbeten längs Mölndalsån under våren 2020. Syftet med bland annat muddringen av Mölndals­ån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämnings­risken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödes­kapaciteten i hela vatten­systemet längs med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och parkeringshuset i Mölnlycke.

Aktuellt

2021-06-01
Muddringsarbetet fortskrider i Mölnlycke centrum och inom en månad beräknas själva muddringsarbetena vara klara men vissa återställnings­arbeten kvarstår efter det. Under tiden som muddringen pågår i centrum är det inte framkomligt via vattnet inom arbets­området - från Kulturhusudden ner till P-huset. När muddringspråmarna är färdiga kan kanoter och båtar röra sig som vanligt i ån igen. Även arbetsfordon på land kan påverka trafiken till viss del på Säterivägen. Tack för att du visar hänsyn!

Till hösten kommer träd och buskar att planteras längs med ån.

2021-04-08
Under vecka 14, kommer muddringsföretaget att återetablera med sina maskiner för att senare i veckan kunna dra igång muddrings­arbetet igen. Nu startar vi vid Kulturhusudden för att röra oss ner mot Hamnbron och sen ner mot Parkbron på Säterivägen där vi avslutar med muddringsarbetet.

Precis som förra året gäller det att hålla avstånd till muddringfordonen och följa tillfälliga hänvisningar vid arbetsplatsen. Tack för att du visar hänsyn!

2021-01-28
Resterande muddringsarbete, med avslutning nere vid parkerings­huset i höjd med bilbron på Säterivägen, förväntas pågå under två månader vilket får utföras mellan april och mitten av juli månad enligt gällande vatten­dom. Därefter kommer det göras en del återställnings­arbeten längs ån med exempelvis träd­plantering.

2020-06-26
Inom några veckor är muddringsarbetena klara förbi Hulebäcks­gymnasiet och då flyttar muddringsekipaget över och påbörjar arbeten nedströms Allébron. När muddringen pågår nedströms Allébron kommer fordon att köra in och ut till arbetsområdet vilket kan påverka framkomligheten på Säterivägen i viss utsträckning.

Tänk på att hålla avstånd till arbetsplatsen där flera stora maskiner rör sig. Tack för att du följer anvisningar på platsen om tillfälliga vägar!

2020-06-05
Nu har muddringarbetet i Mölndalsån startat och pråmarna som ska föra fram grävmaskinerna i vattnet är sjösatta. Arbetet pågår under stora delar av sommaren och startar vid Massetjärns utlopp för att sedan röra sig nedströms. Det är förbjudet att åka båt eller kanot där arbetet pågår men det går bra att åka upp längs ån så länge man håller avstånd till muddringsstället.

2020-04-17
Projektet är igång. Först ut kommer stabilitetsåtgärder att göras för en sträcka på Långenäsvägen. Arbetet pågår från och med 1 april och avslutas under vecka 21. Det finns risk för köer i biltrafiken.

Trafiken (både bilister och gångtrafikanter och cyklister) kommer även att påverkas av de kapacitetshöjande åtgärder som utförs utmed ån samt dagvattendammarna söder om Säterivägen vid Råda stock.

När de stabilitetshöjande åtgärderna är klara startar muddringen av Mölndalsån. Arbetet startar vid Massetjärns utlopp och fortsätter nedströms mot centrum.

Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Gröna staket skyddar grodorna
De låga grodstaketen längs Säterivägen ska sitta kvar under hela entreprenaden för att grodor inte ska vandra in i området förrän dagvattendammarna är på plats. Särskilt viktigt är det att staketet är intakt under det varma halvåret när grodorna är aktiva.

Naturlig vattenrening med dammar

På grund av fel i projekteringen som uppdagats under entreprenaden är denna del pausad i väntan på beslut om åtgärd.

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

Minskad framkomlighet längs Säterivägen

Arbetena som startar under våren kommer tidvis att påverka fram­komligheten i centrum för alla trafikanter. Cykel- och gångtrafikanter kan i perioder exemeplvis behöva ta en liten omväg längs Säterivägen då stråket stängs av i etapper. Det kan även förekomma avstängningar och omledningar av trafik söder om Mölndalsån på grund av muddrings­arbetena.

Störningsinformation uppdateras kontinuerligt på harryda.se

Kontakt

Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
lovisa.gustafsson@harryda.se

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.