Dagvattenpark

Sedan våren 2020 har en hel del arbeten pågått utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån muddras för att bli både bredare och djupare och klara översvämningar.
Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön.

Kommunen startade arbeten längs Mölndalsån under våren 2020. Syftet med bland annat muddringen av Mölndals­ån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämnings­risken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödes­kapaciteten i hela vatten­systemet längs med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och parkeringshuset i Mölnlycke.

Aktuellt

2021-06-30
Växtligheten i den nya å-slänten har börjat komma på plats så att den kan binda jorden i slänten och bidra till blomning och grönska längs ån. Under vecka 26 görs de sista arbetena från pråm i Mölndalsån. Efter det återstår vissa återställnings- och planteringsarbeten.

2021-06-01
Muddringsarbetet fortsätter cirka en månad till i Mölnlycke centrum. Därefter återställer vi i området.

Under tiden som muddringen pågår är inte vattenvägen framkomlig mellan Kulturhusudden och p-huset. Arbetsfordon på land kan även påverka trafiken på Säterivägen. Precis som förra året gäller det att hålla avstånd till muddringfordonen och följa tillfälliga hänvisningar vid arbetsplatsen. Tack för att du visar hänsyn!

När muddringspråmarna är färdiga kan kanoter och båtar åka som vanligt i ån igen. Till hösten kommer träd och buskar att planteras längs med ån.
Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Minskad framkomlighet längs Säterivägen

Arbetena kommer tidvis att påverka fram­komligheten i centrum för alla trafikanter. Cykel- och gångtrafikanter kan behöva ta en liten omväg längs Säterivägen då stråket stängs av i etapper. Det kan även förekomma avstängningar och omledningar av trafik söder om Mölndalsån på grund av muddrings­arbetena.

Gröna staket skyddar grodorna

De låga gröna grodstaketen längs Säterivägen ska sitta kvar under hela entreprenaden för att grodor inte ska vandra in i området förrän dagvattendammarna är på plats. Särskilt viktigt är det att staketet är intakt under det varma halvåret när grodorna är aktiva.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

OBS! På grund av fel i projekteringen och väntan på beslut om åtgärd är arbetet med dagvattendammarna pausad.

Åtgärder i Mölnlycke centrum, Mölndalsån

Kontakt

Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
lovisa.gustafsson@harryda.se

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.

Genom att klicka på kartan och förstora den kan du se ställen för muddring och nya dagvattendammar.