Byggprojekt i området Mölnlycke fabriker

Samtidigt som nya bostadskvarter byggs i det gamla industriområdet pågår även en rad andra bygg- och anläggningsarbeten i och kring Mölnlycke fabriker.

Gatuarbeten kring Massetjärn

För att möta det ökade behovet i området rustas vägar och vatte och avlopp (VA) upp och en ny cirkulationsplats anläggs. Arbetena beräknas pågå till årsskiftet 2022-2023.

Viola Gråstens plats

Under 2022 anläggs det nya torget Viola Gråstens plats mellan arenan och Massetjärn. Torget beräknas vara klart i november 2022.
händer just nu - Nytt torg och bättre vägar

Gång- och cykelbana till Frökens udde

Längs Långenäsvägen byggs en 550 meter lång gång- och cykelbana som förbinder mellan Strandvägen och Frökens udde vid Landvettersjön. Arbetet beräknas pågå under hösten 2022.

Långenäsvägen med bussvändslinga

Upprustningen av en del av Långenäsvägen kommer handlas upp under hösten 2022. Det handlar om vägsträckanvmellan Fabriksvägen och Strandvägen. I arbetet ingår också en ny bussvändslinga vid Arketjärnsbron på Strandvägen. Arbetet uppskattas ta cirka 8 månader.

Ny gång- och cykelbro vid Fabriksbron

I arbetet med den nya parkmiljön runt Massetjärn ska gång- och cykelbanan i parken rustas upp. Bredvid den befintliga Fabriksbron anläggs en bro för gång- och cykel. Preliminär tidplan för en nya gång- och cykelbron är år 2024-2025.

Wallenstams och Bonavas bostadskvarter

Kvarteret Skogsvaktaren med två flerbostadshus närmast Parkvägen, följer sin tidplan. I Bonavas kvarter Smedjan alldeles bakom Bruksgatans börjar lägenheter bli klara. Inflyttningen sker till sommaren 2022.
700 bostäder

Störningar

På många ställen i fabriksområdet är arbetet med bostäder och vägar och ledningar fortsatt hög. Räkna med att tillgängligheten är begränsad och att trafikflöden kan ändras och ledas om med kort varsel. Dessutom går en hel del tunga transporter till område och arbete kan förekomma även på kvällar och helger. 

Vanliga frågor

Kommer det att finnas någon skola eller förskola i området?

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

När började arbetet?

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarena.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbeten här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trafikarbeten beräknas starta till sommaren 2021.


När är allt färdigt i Mölnlycke fabriker?

Om allt går enligt plan är Wallenstam arena spelklar till sommaren 2021. Alla bostäder och gator i fabriksområdet planeras vara färdiga till år 2025.

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. 
Sedan är det kommunens Mark och exploateringsverksamhet som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Ska Disponentvillan rivas?

Efter prövning i flera instanser har Mark- och miljööverdomsstolen gett fastighetsägaren rätt att riva villan. En ansökan om rivningslov lämnades in redan 2019.

Kommunens miljö- och bygglovsnämnd har tidigare nekat rivningslov och åberopat disponentvillans höga kulturvärde och historiska värde för Mölnlycke som gammal fabriksort.

Domstolen anser att kommunen redan förbundit sig till en utveckling av Mölnlycke fabriker och att disponentvillan kan rivas i och med att den gällande detaljplanens genomförandetid inte ännu passerat.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunens trafikanalys på Säterivägen. Analysen har utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Projektering

Byggnation

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Daniel Lindell, projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
daniel.lindell@harryda.se

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se
Bonava (kvarteret Smedjan)
Läs om projektet på Bonavas webbplats Länk till annan webbplats.