Utbyggnad av gator och VA inför bostadsbygge i Björröd

Centralt beläget i Björröd planerar byggexploatörerna OBOS och BoKlok för ett nytt bostadsområde med cirka 150–300 bostäder. Utbyggnaden är i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan. Härryda kommun ansvarar för detaljprojektering och utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen, vilket innefattar VA, gata och våtmarksåtgärder. Utbyggnaden av detta planeras påbörjas till hösten 2022.

Händer just nu:

2022-03-21
Under vecka 12 och 13 kommer en riskinventering utföras i fält i Björröd, vilket innebär identifiering av objekt i området som skulle kunna bli påverkade av vibrationer från utbyggnaden av VA och gator. Inventeringen utförs av Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll.

2022-03-03
Härryda kommun har nu på begäran av exploatörerna startat detaljprojekteringen av allmän platsmark inom detaljplanen. Initialt innebär detta arbete att fältundersökningar i form av inmätning av topografi och geotekniska under­sökningar kommer att genomföras i området.

Detaljprojekteringen beräknas pågå fram till sommaren 2022.

Planens formella namn:
Detaljplan för bostäder i Björröd 1:5 (länk till karta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver etableringen av bostäder och skolbyggnad ska detaljplanen bland annat säkerställa att de höga naturvärden som återfinns i anslutning till Björrödsbäcken inte påverkas negativt samt att det även efter exploatering finns möjlighet att röra sig både i nord-sydlig och väst-östlig riktning genom planområdet.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilot­projekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatörer för denna detaljplan är OBOS och BoKlok. Detaljplanen antogs av kommun­fullmäktige den 15 juni 2020. Efter Mark- och miljööver­domstolens beslut har planen fått lagakraft den 20 december 2021.

Kontakt

Kontakt för utbyggnad av allmän platsmark:

Lovisa Gustafsson,
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
lovisa.gustafsson@harryda.se

Kontakt för mark- och planfrågor:

Adam Bove,
mark- och exploateringsingenjör
adam.bovetmp@harryda.se
Hanna Areslätt,
planarkitekt
010-452 23 17
plan@harryda.se

Kontaktperson hos exploatören Boklok:

Johanna Ruul
johanna.ruul@boklok.se010-448 69 33

Kontaktperson hos exploatören Obos:
Johan Åstradsson johan.astradsson@obos.se073-3999763