Till innehållet

Tillbyggnad

Du behöver oftast söka bygglov om du vill bygga till ditt en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad. Ibland räcker det med en anmälan (enklare form av ansökan). Det beror på husets placering och storleken på tillbyggnaden. En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på byggnaden uppåt, neråt eller åt sidan.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område avgör detaljplanen vad du får bygga på din fastighet. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som bygglovsenheten måste följa. Detaljplanen kan begränsa hur stor byggnaden får vara.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område gäller rekommendationerna i översiktsplanen. Här hittar du också begränsningarna inom flygbullerzonen. Översiktsplanen skiljer på liten och stor tillbyggnad.
Översiktsplan Härryda kommun

Liten tillbyggnad

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att göra en liten tillbyggnad om du bor utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Vad som är en liten tillbyggnad beror på hur stort ditt bostadshus var den 1 juli 1987 när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Om tillbyggnaden du tänker göra är mindre än 50 procent av bostadshusets dåvarande byggnadsarea, räknas det som en liten tillbyggnad. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

Du får göra en liten tillbyggnad även om din fastighet ligger inom flygbullerzonen. Däremot måste du söka dispens om du vill bygga inom ett strandskyddat område.

Några exempel

Du får göra en liten tillbyggnad:

 • på max 50 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset inte har byggts till sedan dess.
 • på max 30 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset har byggts till med 20 kvadratmeter.
 • på max 50 kvadratmeter om ditt hus är byggt efter 1 juli 1987, och var 100 kvadratmeter stort när det byggdes, och inte har byggts ut sedan dess.

Stor tillbyggnad

Om tillbyggnaden är större än i exemplen ovan, är det en stor tillbyggnad. En stor tillbyggnad kräver alltid bygglov. Vid en stor tillbyggnad gör bygglovsenheten en så kallad lokaliseringsprövning. Det innebär bland annat att avlopp och tillfartsvägar ska kunna lösas på ett långsiktigt sätt. Fastigheten får inte vara störd av buller.

Attefallstillbyggnad kräver anmälan

Ibland räcker det med att göra en anmälan (enklare form av ansökan) för att få bygga. Då måste tillbyggnaden uppfylla vissa krav:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • max 1 attefallstillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • den får inte uppföras vid byggnader eller i områden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås finns olika alternativa sträckningar genom Härryda kommun. De kallas järnvägskorridorer och är riksintresse. Det innebär att det just nu kan att finnas särskilda bestämmelser som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02