Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Om du vill bygga till ditt en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad så krävs i vissa fall bygglov och i vissa fall räcker det med en anmälan. Detta avgörs av husets placering och storleken på tillbyggnaden. En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på byggnaden uppåt, neråt eller åt sidan.

Inom detaljplanelagt område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas. Detaljplanen kan begränsa hur stor byggnaden.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012). Här återfinns också restriktionerna inom flygbullerzonen. Översiktsplanen skiljer på stor och liten tillbyggnad. 

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Tillbyggnad som endast kräver anmälan, så kallad attefallstillbyggnad

I vissa fall finns det förutsättningar att bygga en tillbyggnad som endast kräver anmälan. För att det ska räknas som en så kallad attefallsåtgärd ska följande krav vara uppfyllda:

  • En tillbyggnad med max 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överskrids.
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadens tacknockshöjd.
  • Tillbyggnaden ska placeras mint 4,5 m från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastighet utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd alltid 4,5 meter.

En tillbyggnad som inte uppfyller kraven enligt ovan käver en bygglovsansökan.

Liten tillbyggnad utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

En liten tillbyggnad som uppförd utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver varken anmälan eller bygglov Vad som tolkas som en liten tillbyggnad beror på hur stort ditt bostadshus var 1 juli 1987 när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Om tillbyggnaden du tänker göra är mindre än 50 procent av bostadshusets dåvarande byggnadsarea, räknas det som en liten tillbyggnad.

Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden. Även om din fastighet ligger inom flygbullerzonen, så får du göra en liten tillbyggnad. Däremot behöver du dispens om du vill bygga inom ett strandskyddat område.

Exempel: Om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset inte har byggts till sedan dess, får du göra en liten tillbyggnad på 50 kvadratmeter.

Exempel: Om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset har byggts till med 20 kvadratmeter får du göra en liten tillbyggnad på 30 kvadratmeter.

Exempel: Om ditt hus är byggt efter 1 juli 1987, och var 100 kvadratmeter stort när det byggdes, och inte har byggts ut sedan dess, får du göra en tillbyggnad på 50 kvadratmeter.

Stor tillbyggnad

Om tillbyggnaden är större än ovan, räknas den som en stor tillbyggnad. En större tillbyggnad kräver alltid bygglov. Vid en större tillbyggnad görs en lokaliseringsprövning, vilket till exempel innebär att avlopp och tillfartsvägar ska kunna lösas på ett långsiktigt sätt. Fastigheten får heller inte vara störd av buller.

Så här gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster. 

Attefallstillbyggnad

Liten tillbyggnad utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Stor tillbyggnad

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov