Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Du behöver oftast söka bygglov om du vill bygga till ditt en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad. Ibland räcker det med en anmälan (enklare form av ansökan). Ibland måste du söka bygglov. Det beror på husets placering och storleken på tillbyggnaden. En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på byggnaden uppåt, neråt eller åt sidan.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område avgör detaljplanen vad du får bygga på din fastighet. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som bygglovsenheten måste följa. Detaljplanen kan begränsa hur stor byggnaden får vara.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område gäller rekommendationerna i översiktsplanen Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. (ÖP2012). Här hittar du också begränsningarna inom flygbullerzonen. Översiktsplanen skiljer på liten och stor tillbyggnad. 

Liten tillbyggnad

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att göra en liten tillbyggnad om du bor utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Vad som är en liten tillbyggnad beror på hur stort ditt bostadshus var den 1 juli 1987 när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft. Om tillbyggnaden du tänker göra är mindre än 50 procent av bostadshusets dåvarande byggnadsarea, räknas det som en liten tillbyggnad. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

Du får göra en liten tillbyggnad även om din fastighet ligger inom flygbullerzonen. Däremot måste du söka dispens om du vill bygga inom ett strandskyddat område.

Några exempel

Du får göra en liten tillbyggnad:

  • på max 50 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset inte har byggts till sedan dess.
  • på max 30 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987, och huset har byggts till med 20 kvadratmeter.
  • på max 50 kvadratmeter om ditt hus är byggt efter 1 juli 1987, och var 100 kvadratmeter stort när det byggdes, och inte har byggts ut sedan dess.

Stor tillbyggnad

Om tillbyggnaden är större än i exemplen ovan, är det en stor tillbyggnad. En stor tillbyggnad kräver alltid bygglov. Vid en stor tillbyggnad gör bygglovsenheten en så kallad lokaliseringsprövning. Det innebär bland annat att avlopp och tillfartsvägar ska kunna lösas på ett långsiktigt sätt. Fastigheten får inte vara störd av buller.

Attefallstillbyggnad kräver bara anmälan

Ibland räcker det med att göra en anmälan (enklare form av ansökan) för att få bygga. Då måste tillbyggnaden uppfylla vissa krav. Mer information om attefallstillbyggnad.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås finns olika alternativa sträckningar genom Härryda kommun. De kallas järnvägskorridorer och är riksintresse. Det innebär att det just nu kan att finnas särskilda bestämmelser som kan påverka ditt bygglov.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan

Så här gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster. 

Attefallstillbyggnad

Liten tillbyggnad utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Stor tillbyggnad

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov